A11:26


                        Notarum Explicatio.
                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                Tunland       Winter laß.

        Sycklinge består af 5 hemman, hafwer vthsäde det ena åhret
A           af moojordh till                                                                              26
B     Det andra åhrs vthsäde af samma jordmon                                           26
C     Engen nedan för byn Litz1 engen af moßbotten2 till                                                      6
        Noch 2 stycken vth engar den ena wedh Hämsta till 4 laß3
        dhen andra vthengen uthi Mählby till                         1 laß    gör                                 5
                                                                                                                                           
                                                                                Summa summarum   52                11

        Vthmarken är stoor och widh till nödhtorfftigt gerdzle4 och knapt
          wedebrandh, magert muhlbeete, är vptagne små
          wreetar af skogzjordh som sallan5 gifwa sitt vthsäde jgen
          3 stycken back stugor på byns ägor, som hafwa små kalftäppor
          wedh husen och intet någon åker som kan göras dagz-
          warcken6 före, något fiske till byn uthi Mälaren, af
          några notewarp andra lägenheeter7 finnes intet.

                                Grannarna.
No 1   Johan Eliaßon cronhemman till Ekholmsundh, sår åhrligen uthi
                bägge gärdhen                                                                              3 5/33            1 1/3      8-4 öresland-8
No 2   Lars Jonßon frälsehemman till fru Helena Jacobskyldh, sår åhrligen     3 5/33           1 1/3      8-4 öresland-8
No 3   Abrahan Erßon frälse till Gränßö, sår åhrligen                                     3 5/33            1 1/3      8-4 öresland-8
No 49                         cronhemman under militien sår åhrligen                       6 10/33          2 2/3      8-8 öresland-8
No 5   Pär Erichßon cronhemman under Ekholmsundh, sår åhrligen             10 8/33           4 1/3      8-13 öresland-8
                                                                                                                                                
                                                                                                Summa      52                11

        8-Sycklinge 5 hemman det förste Ekholmsundz hemman 4 öresland det andra frelse 4 öresland
        det 3ie frelse 4 öresland det fierde militia hemman 8 öresland och det 5te Ekholmsundz ha<r>
        waret skattewrak10 13 öresland tillhopa 33 öresland uth sädet ahrligen11 26 tunland
        hwilket intet annat ähr än swag jord af sand moo och
        öhrjord hwar af halfparten rächnas i tredie graden12 och den
        öfrige halfdelen i fierde graden12
        Engen wed byn lijten och ringa af hardwall13 till 12 laß14
        I Mählby der strax hoos en fiell af hårdwall till     2 laß
        I Hämsta eng 1/2 mjl från byn i öster nor uthi Bog               22 laß
        lösa sochn en fiell af hårdwall till                         8 laß
        Vthmarken här till af nodtorftigt15 gerdzle4 och wedebrand, med<el>
        måttigt muhlbete, fiske i siön Mälaren med notdrecht16
        hwar af deß strand ähr en stor dehl gallstrand17; för alle deß<e>
        18-till horig heter-18 kan ökes 16 öre19 på tunlandet-8


1 Fel för Litzle, eller möjligen del av alternativt namn på denna äng.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Troligen fel för sä-.
6 Fel för -wä-.
7 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
8-8 Tillfogat av annan hand.
9 Härefter understruket tomt fält som har lämnats för ifyllande av bondens namn.
10 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
11 Fel för åhr-.
12 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
13 Fel för hård-.
14 Därefter klammer som för ihop denna rad med de följande tre.
15 Fel för nöd-.
16 Se SAOB N 707 NOT-DRÄKT.
17 Se SAOB G 44 GALL-STRAND.
18-18 o fel för ö. Se SAOB T 1283 TILLHÖRIGHET 3 b.
19 Inget förkortningstecken, men troligen så.