A11:27


                        Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

        Foltsberga består af 4 hemman hafwer vthsäde det ena åhret af
A           leerjordh och steenklappur1 till                                                                           30 1/2
B     Det andra åhrs vthsäde af swartmylla medh leerjordh beblandat
            sampt stenklappurjordh2 till                                                                                 28 1/23
C     Engen af hårdwall till 15 laß, uthi deras hagar är engh till 8 laß
                gör till hopa                                                                                                                        23 
                                                                                                                    Summa      59               23
        Vthmarken är något widh doch af nödtorfftigt gerdzle2 och knapt
                wedebrandh, magert muhlbete.

                                Grannarna.
No 1   Lars Anderßon frelse under öfwerst leutnant Spens, sår ena åhret                       Tunland       Winter laß eng
                  5 tunland det andra 4 36/61 tunland gör åhrligen                                             4 95/122       3 57/61        5-5 öresland-5
No 2   Mattz Mattßon cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 6 tunland det andra
                  5 31/61 tunland gör åhrligen                                                                            5 90/122       4 52/61        5-8 öresland-5
No 3   Hans Månßon frelse hemman undher Eeka, sår ena åhret 10 tunland det
                  andra 9 11/61 tunland gör ahrligen6                                                                 9 70/122       7 33/61        5-10 öresland-5
No 4   Enckian hustru Lißbetta cronhemman undher militien sår ena åhret 9 1/2 tunland
                  det andra 8 44/61 tunland gör åhrligen                                                             9 25/61        7 20/61        5-9 2/3 öresland-5
                                                                                                                                                                     
                                                                                               Summa                            29 1/2          23

        5-Foltzberga 4 hemman det ena 5 öresland det andra Ekholsundz hemmanet skattwrakshemman7 8 ör<esland>
        det 3e 10 öresland det fierde cronehemman 9 2/3 öresland gör tillsamans 32 2/3 öresland hafwer
        åhrligit uthsäde i byn till 29 1/2 tunland dito hörer här till en fiell beläge<n>
        uthi Dräggesta gärde som för waret eng här till men för deß
        swaga wext mest uptaget till åker och i gärdet insläpt hwa<r>
        af 8-som blige-8 af grannarne mehr 8-som blige-8 mindre till åker up<->
        taget hafwa, doch är af innehåld till 6 tunland swag jordmon 9-land<->
        hafre jord-9, blifwer altså tilsammans 32 1/2 tunland der af
        12 tunland god lerjord swartmylle blandat af förste graden10
          9 1/2 tunland af lerjord grun och stenig af andre graden10
        13 tunland rödmylle jord af fierde graden10
        Engen har11 till ganska lijten och ringa doch af gott hårdwals höö
        till 10 laß hagstellen12 på andre sijdan bäcken äfwen och af gott hård
        wals hoo13 till 10 laß till hopa 20 laß
        Vthmarken här till ähr icke synnerligh14 stor doch kan der wara så
        mycket skog som knapt kan under hållas des gerdes gardar15
        med, och muhlebetet är så medelmattigt16, doch kan rechn<es>
        för deße lägenheter17 8 öre18 på tunlandet-5


1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Jfr SAOB S 11453 STEN-KLAPPER och K 1097 KLAPPER-JORD.
3 Bråktalet är ändrat, troligen från 34/61.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5-5 Tillfogat av annan hand. I det avslutande långa partiet (efter Summa) har några ord vid högerkanten delvis dolts av oförsiktig lagning.
6 Fel för åhr-.
7 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
8-8 Särskrivning. Dvs. 'somliga'
9-9 Dvs. jord med flyghavre? Jfr SAOB L 173 LAND-HAVRE.
10 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
11 Troligen fel för här.
12 Dvs. (platser för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
13 Fel för höö.
14 h ändrat från e.
15 Fel för gå-.
16 Fel för -må-.
17 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
18 Inget förkortningstecken, men troligen så.