A11:28


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                                                            Tunland       Winter laß

        Österby består af 6 hemman och fierdedelz cronhemman, hafwer åker det ena
A         åhretz vthsädhe af leerjord och en deel swartmylla till 58 tunland cronhemmanetz
            ena åhrs vthsäde uthi Huusby gärde af 5 tunland gör tillhopa                                                        63
B     Det andra åhrs vthsäde af leer jordh till 50 tunland cronhemmanetz andra uthsädhe 4 tunland giör   54
C     Engiarna, kalf hagen af starrbotten doch nagot1 hårdwall till                                        5 laß2
        Litzleengen af hårdwall och en deel starr till                                                             16 laß
        En teg på andra sijdan hagen af                                                                                 1 laß
                Deße effterfölliande engiar förmeenes liggia på Allmenningen                                                                        66
        Trätz engen af starr och hårdwall till                                                                          7 laß
        Ophagz dyan af starr och moßbotten3 till                                                                   5 laß
        Ny engen af starr och moßbotten3 till                                                                       26 laß
D     Fruu engen af starr och hårdwall som kommer till dhet fierdedelz hemmanett              6 laß
        Till gården är ingen vthmarck hwarcken till gerdzle4 eller wedebrandh, något
            muhlbeete på Allmenningen, ett torp hörer till gården som är
            bygdt på Allmenningen Ölandet benämpt af 1/2 tunland åhrligit vthsäde; humble-
            gårdarna alla tillhopa af 600 kupor, lijtet rudfiske i5 Lillsiön, andra
                lägenheeter6 finnes intet.

                                        Specialis Explicatio.
No 1   Österby brukas af hans excellentz herr Ehrenstens enckiefruu och hafwer 4
              hemman der till7 det fierdehlz cronhemmanett som sielfwa7 gården är bygdh på och dhet8 öfrige9
          hemmanen10 brukas af twanne11 böndher, hwilket gården på sin deel sår det
              ena åhret 43 2/3 tunland det andra 37 1/3 tunland gör åhrligen                                                  40 1/2           46
No 2   Erich Pärßon cronhemman sår ena åhret 9 2/3 tunland det andra 8 1/3 gör åhrligen                         9                10
No 3   Lars Bengtßon dito. Lijka medh föregående                                                                                    9                10
                                                                                                                                                                                       
            NB 3 stycken torp äro bygde på herregårdz åker                                        Summa                     58 1/2          66
                      som är dem der af gifwet att göra
                      dagz wärken12 före.


1 Fel för nå-.
2 Därefter klammer som för ihop denna och följande sju rader, t.o.m. 6 laß.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Otypiskt i; verkar ändrat från kommatecken.
6 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
7 Över raden med införingslinje.
8 Den sista bokstaven är möjligen tillfogad i efterhand, kanske på ett s. Så som meningen nu ser ut är t:et felaktigt.
9 Troligen tillfogat i efterhand.
10 Tillfogat i efterhand.
11 Fel för twä-.
12 r står på raderat k. Även det utskrivna k:et står på något raderat.