A11:29


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Wiggeby består af 2 hemman Hafwer vthsäde det ena åhret af
A         leerjordh och en deel mojordh till                                                                              22
B     Det andra åhrs vthsäde af en deel leermylla1 och örjordh till                                           20
C     Engh en nedhan för byn af starr och fräken sampt en lijten hårdwall2 till
            40 laß  Engh på dyan till 3 laß giör tillhopa                                                                                    43
        Till denne by är ingen vthmarch hwarcken till gerdzle3 eller wede-
            brandh, hwardera hafwa de små betes hagar, andra lägenheeter4
                        finnes intet

                                Grannarna.
No 1   Staffan Michelßon cronehemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 6 tunland
                    det andra 6 4/5 tunland gör åhrligen                                                                   6 2/5           12 9/10     5-6 öresland-5
No 2   Johan Jonßon skatthemman crone, sår ena åhret 15 2/3 tunland det andra
                    det andra 14 tunland gör åhrligen                                                                    14 8/10         29 1/10     5-14 1/3 öresland-5
                                                                                                                                                                           
                                                                                                         Summa                        21               43

        5-Wiggeby 2 hemman det ene Ekholmsundz hemman öde 6 öresland det andre skattehemman 14 1/3 öresland
          till hopa 20 1/3 öresland hafwer åhrligit uthsäde 21 tunland der af
        10 1/2 tunland af swartmylla och lerjord som ähr wähl god men i torkåhr bort-
                    brännes säden af den myckna sten och grun som i åkren ähr
                    och derföre kommer uthi andre graden6
        10 1/2 tunland af sidländig swartmylla och f??jord som rechnas i tredie graden6
        Engen Byengen af största dehlen fräken och star och en dehl der af
        hårdwall full af myrtofwor som i medellmattige7 åhr kan gifwa
        34 laß starhoo8 och 12 laß hårdwall, Hög9 bergz engen belägen i Häfling
        eng af största dehlen myrtofwor som intet duglig är den öfriga dehlen
        starhö till 4 laß, Dy engen af dy hoö10 till 4 laß.
        Här till ähr icke den ringaste lägenhet4 mehra.-5

11-54 laß der af
        12 laß 1 graden6
        42 laß 2 graden-11


1 Handskriftens My är ändrat från jordh el. dyl.
2 Sista bokstaven är ändrad från z. Det följande till är ändrat från något nu svårtydbart.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5-5 Tillfogat av annan hand.
6 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
7 a fel för å.
8 Fel för -höö.
9 Något slags kryssmarkering mellan kommatecknet och H.
10 Fel för höö.
11-11 Står i hs till vänster om raderna 5–3 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 5.