A11:30


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Lundby uthi Lillekyrck sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Litzleby egor gräntza emoot på denne sijdhan.
Långgarna engh möther

Häflinge egor mötha
Wiggeby egor mötha på denne sijdhan.

Hagstelle2 till byn öde
Litsby hemanen
Lundby.
Sidländ åker

alnar
Scala ulnarum


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

        Lundby beståår af 2 hemman, hafwer vthsäde det ena åhret af öhrjordh
A         och största deelen swartmylla till                                                                   17
B     Dett andra åhrs vthsäde af mästedelen örjordh och en deehl
            swartmylla till                                                                                               17
C     Engen vthi Stoora dyan af sanck starbotten och moßa, swår att
            berga till 15 laß
        En engz teegh wedh Häflinge engh af skarp hårdwall3        gör till-
            till 2 laß                                                                        hopa                                            17
        Till byn är ingen vtmarck hwarcken till gerdzle4 eller wede-
            brandh, inga betes hagar, andra lägenheeter5 fins intet.
                                Grannarna.
No 1   Johan Jöranßon cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 9 5/7 det
                  andra äfwen så mycket, gör åhrligen                                                        9 5/7             9 5/7     6-8 öresland-6
No 2   Jacob Johanßon frelsehemman under Wernsta sår åhrligen                              7 2/7             7 2/7     6-6 öresland-6
                                                                                                                                                               
                                                                                             Summa                       17                17


        6-Lundby består af 2 hemman ett cronehemman under Ekholmsund om
         8 öresland, ett frelsehemman om 6 öresland till hopa 14 öresland hafwandes åhrligit
          uthsäde till 17 tunland och ähr af lijka jordmon som
           föregående Wiggeby hemmanet som här med i gerdeslag7
            ligger och kommer saledz8 i same grader9 att be-
             rächnas  Engen här till mycket ringa och
              alt af dybottn swår att berga samt en lijten
        eng10 wed gärdet af starhoo11 kunnandes i medellmåt-
                tige åhr kasta af sig 30 laß, och elliest
                 inga andra lägenheter-6


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 30.
2 Dvs. (plats för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
3 Därefter klammer som för ihop denna rad med föregående och nästa.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6-6 Tillfogat av annan hand. Det längre stycket nedtill står i hs på baksidan av den vikta kartfliken uppe till höger.
7 Se SAOB G 1621 GÄRDES-LAG.
8 Fel för så-, alltså 'således'.
9 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
10 Troligen först bortglömt och sedan tillfogat.
11 Fel för -höö.