A11:31


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Ramby uthi Löth sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Åthskillige slagz vthiorder mötha
Tengby skogh möther.

Black-fierden.2
Tengby engh och giärdhe möther

Hagstalle3 till byn
Hagställen4 till byn

Dybotten5
Swag och nästan oduglig swartmylla
Mojord
Moo och ohrjord6
Bysens vthmark

Eng af gungfly
busk eng
Sidländt
Ramby.

Dybotten5
Hårdwallz eng full med buskar
Mojord

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 31.
2 Utdikad i början eller mitten av 1800-talet.
3 Fel för -ställe. Dvs. (plats för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
4 Dvs. (platser för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
5 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
6 Fel för öhr-.