A11:31


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

B     Ramby består af 8 hemman, hafwer vthsäde det ena åhret af leerjordh swart-
            mylla och orjord1 till                                                                                                                 58
A     Det andra åhrs vthsäde af en stoor deel oduglig swartmylla, sampt
            något örjordh till                                                                                                                      68
C     Engen är största deelen af sanck dya swår at berga för des sidlandigheet
            skull, doch är afrögdt uth medh gierdet af skarp hårdwall medh något
            buskasie till                                                                                                                                                  36
        Vthmarken är af ringa widd och af intet gerdzle2 eller wedebrand, magert
          muhlbeete, doch hafwa dhe instangt3 vthmarcken till hwar sin betes haga.
        Wreetar hafwa somblige som äro i bruuk och de öfrige liggia ödhe, doch äro
            de af swag jordmon. Andra lägenheeter4 finnes intet.

                                Grannarna.
No 1   Clas Thomßon cronhemman sår ena åhret 8 1/2 tunland det andra 7 1/4 tunland gör åhrligen       7 7/8             4 1/2
No 2   Är öde dito cronhemman sår åhrligen till Ekholmsundh                                                                7 7/8             4 1/2
No 3   Hans Michelßon dito cronhemman                                                                                               7 7/8             4 1/2
No 4   Lars Jönßon dito cronhemman till Ekholmsundh                                                                           7 7/8             4 1/2
No 5   Oloff Erßon dito cronhemman                                                                                                     7 7/8             4 1/2
No 6   Capellanen uthi Löth herr Anders Envallius dito                                                                            7 7/8             4 1/2
No 7   Carl Mattßon dito cronhemman                                                                                                   7 7/8             4 1/2
No 8   Elias Esbiörßon dito cronhemman                                                                                                7 7/8             4 1/2
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         Summa                       63                36

        5-Ramby består af 8 hemman alla lijka stora till 6 öresland hwartera hwars uthsäde ähr
          åhrligen till 63 tunland der af
        36 tunland af lerjord swart mylla och klapurjord6 som kan berächnas i förste graden7
        27 tunland af sidländt och sumpig swart mylle ned emot engen som när stor flod
                    komer höst och wåhr mehrendels af wattn öfwerflödar, så wähl som
                    en dehl mojord och skogziord up uthi Backarna som berächnas i fierde graden7
        Engen som emellan siön och gärdet belägen ähr mycket swår mark8 att
        berga, ty hwad som närmest uth med gerdesgården ligger ähr wähl hård-
        wals bottn men fult af små enebuskar och tufwor samt annan småskog
        som i medellmåttige åhr kan berächnas till 32 somer laß hård wals höö
        Den öfrige dehlen af engen [s]ähr sank dya med gungfly som i wärth9 åhr
        föga kan bärgas uthan måste hwad slås kan, släpas uhr wattnet på
        10-tor wallen-10 att torkas, så att den icke kan högre [kan] rächnas ähn till
        40 somer laß starhö af andre graden7
        Här till ähr wähl en lijten uth mark som mehren dels till hagar och wret-
        stellen inhägnat är, hwilken kan föga förslå till något muhlbete för
        så månge hemman, och deß uthan alz ingen skog uthan11 smått gran
        byske som igenom fredande kan wara byn till hielp, fiske ahr12 wahl12
        uthi siön Blackfierden der nedan för belägen föga änmot13 ahn14 som rudfiske
        hwar till de föga flijt anwända och såledz sällan nytta af henne15 hafwa uthan
        när om åhret fisken han leker, kan alt så för deße 16-till hörig heeter-16
        ökes på hwart tunland efter methoden 17-8 öre silfwermynt-17
        Denne by bör dehlas grannarna emellan emädan somblige af dem som
        i förre tider behålne18 waret giort 19-in krächningar-19 af dem som swage åhr
        öde waret-5

20-72 laß der af
     32 laß af 1 graden7
     40 laß af 2 graden-20


1 Fel för ör-.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Fel för -stängt.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5-5 Tillfogat av annan hand.
6 Se SAOB K 1097 KLAPPER-JORD.
7 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
8 Markering som ser ut som < över a. Möjligen att uppfatta som ä-diakrit; jfr formen merk från 1587 i SAOB M 315 MARK, sbst.¹.
9 ä-diakrit kanske av misstag. Betydelsen bör i alla fall vara 'varje'.
10-10 Inte helt säker läsning, men se SAOB T 2119 TORR-VALL.
11 Därefter ett upprepat uthan struket.
12 a fel för ä.
13 Något osäker läsning, men betydelsen är väl troligen ett jämförande 'gentemot'.
14 Troligen fel för åhn.
15 Osäker läsning, men om riktig bör pronomenet syfta på det förmodade substantivet 'å' på föregående rad.
16-16 Se SAOB T 1283 TILLHÖRIGHET 3 b.
17-17 Inte helt säker läsning. e i öre är skrivet på en generalisförkortning (som ofta läses "es"). Det förmodade s:et i det sista ordet är likt en 6:a men tycks ändå avvika något från skrivarens vanliga sätt att återge denna siffra. Men man hade egentligen väntat sig ett långt s i denna ställning i stället för den allograf som vanligen användes i ordslut.
18 Troligen med syftning på de gårdar som har brukats kontinuerligt till skillnad från dem som stundom legat öde, såsom nämns strax efter. Jfr SAOB B 888 BEHÅLLEN 1.
19-19 Se SAOB I 602 INKRÄKTNING 3.
20-20 Står i hs till vänster om raderna 15–13 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 5.