A11:32


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Wester-Dahlby består af 4 hemman, och hafwer vthsäde det ena åhret af
A         en deel leerjordh och en deel moojordh till                                                                36
B     Det andra åhrs vthsäde af hård lerjordh till                                                                     34
C     Eng af en deel hårdwall sampt dybotten1 till                                                                                       43
        Till denne by är ingen vthmarch hwarcken till gerdzle2 eller wedebrandh,
            intet muhlbeete. En engh och haga hafwer byn uthi Löth sochn
            Törnbo kallat som är långt från byn beläget, och af intet syn-
            nerligitt gräswäxt, doch kunna de bärga uppå hela byn till 12 sommar laß
            höö och åker är upbrutit af hagen till 3 1/2 tunland hwilken torparen mest
            brukar som håller hängn derföre.
                                Grannarna.
No 1   Oloff Jonßon cammartienare frelse till Haga possiderar i lifztijdh,
                sår ena åhret 5 1/4 tunland det andra 4 23/24 tunland gör åhrligen                          5                  7
No 2   Anders Bengtßon skatte cronhe, sår ena åhret 12 tunland det andra 11 1/3 giör          11 23/49        16
                              åhrligen
No 3   Daniel Johanßon cronehemman under Ekholmsundh, sår ena åhret 9 27/49 tunland
                det andra 9 5/24 tunland gör åhrligen                                                                     9 13/49        13
No 4   Erich Olßon dito hemman lijka medh föregående                                                          9 13/49        13
                                                                                                                                                                           
                                                                                                         Summa                       36                49

        3-Wäster Dahlby 4 hemman frelsehemmanet uthan öhretahl i Cronones jordebok men berät-
        tas eij mehr hafwa i byn än 3 öresland der4 det prätenderas5 3 1/2 öresland och uthi somblige stellen
        det äger skatthemmanet 8 öresland Ekholmsundz hemmanet den ena waret efter jordebo<->
        ken 4 öresland men sedan likdelt med det andre Ekholmsundz hemmanet som waret
        8 2/3 öresland så att de nu hwartera ähre 6 1/3 öresland så att öhretalet tilsamans
        gör 24 1/6 öresland hafwandes byn åhrligit uthsäde till 35 tunland i sielfwa byn och
        i Tornbo fiellen som af engen till wretar uptagen är 1 tunna 20 cappar, så
        att tillsammans blifwer 36 tunnor 20 cappar der af
        13 tunland god lerjord swartmylle och 6-sten klapur-6 af 1e graden7
          8 tunland af hård lerjord och lerjord moblandat af andre graden7
        15 tunnor 20 cappar af moo och skogz iord af fierde graden7
        Engen wed byn som till en dehl ähr skarp och tor mycket tofwug
        kan i medel måttige åhr gifwa 20 laß gott hårdwals höö och den
        öfrige dehlen af engen är dybottn8 af små star till 34 laß
        Tornbo engen en fiell belägen 1/2 mijl från byn i nor på andre
        sijdan Ramby eng föruthan det som till åker uptaget ähr består den
        öfrige dehlen af sanck dya och star gres till 16 laß
        Här till är hwarken skog eller muhlbete uthan en lijten betes hage
        som intet förslår till deße heman samt lijtet fiske i Grysta
        wijken som föga kan rächnas för des ringheet-3

9-<7>0 laß der af
         20 laß af 1 graden0
         50 laß andre graden-9

10-NB Innefört den senare chartan aftagen11 1707 boken 23. pagina 187.-10


1 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3-3 Tillfogat av annan hand.
4 r ändrat från felskrivning, kanske t.
5 Osäker tolkning. Jfr SAOB P 1803 PRETENDERA.
6-6 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
7 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
8 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
9-9 Står i hs till vänster om raderna 8–6 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 3.
10-10 Senare anteckning, som det framgår tidigast från 1707.
11 Se SAOB A 645 AFTAGA II 1 c.