A11:33


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

        Öster-Dahlby består af 3 hemman, hafwer vthsädhe det ena
A         åhret aff lerjordh och en deel swartmylla sampt moojordh till                         40
B     Det andra åhrs vthsäde af samma slagz jordmon till                                           37
C     Engen af hårdwall och en deel dya till                                                                                   44
        Till byn är ingen vthmarck, hwilken till gerdzle1 eller wedebrand,
            magert muhlbeete i byhagen, och inga flere lägenheeter2
                                Grannarna.
No 1   Capellanen herr Per Dalman sår ena åhret 13 1/2 tunland det andra
              12 39/80 tunland gör åhrligen                                                                    12 31/32        14 17/20
No 2   Jacob Anderßon cronhemman till Ekholmsundh sår lijka medh föregående     12 31/32        14 17/20
No 3   Anders Anderßon frelsehemman under Eka, sår ena åhret 13 tunland
              det andra 12 12/80 tunland gör åhrligen                                                     12 23/30        14 9/30
                                                                                                                                                               
                                                                                             Summa3

        4-Öster Dahlby 3 hemman det ena skattehemman 9 2/3 öresland det andre waret 2nne cronohemman
        det ene om 5 öresland det andre om 4 2/3 öresland som blefwet samanlagde till ett
        och sedan komet under Ekholmsund är nu 9 2/3 öresland det 3e hemmanet är frelsehemman
        9 öresland som är till sammans 28 1/3 öresland hafwandes uthsäde åhrligen 38 1/2 tunland der <a>f
        16 1/2 tunland af god lerjord och klapurbland<at>5 af forste6 graden7
        10 tunland något hård lerjord och ler moblandat af andre graden7
        12 tunland mojord och något sidlandt8 jord af fierde graden7
        Engen föllier giärdet ändelång är mycket tufwog och buskog9 hwarest
        kan i medellmattige10 åhr blifwa 32 laß gott hårdwals hoo11 och 18 laß
        smått starhöö
        Här till är ingen uthmark hwarken till skog eller muhlbete
        undantagandes någon bespard granskog i gerdes backarne, en betes-
        hage hwarest någon boskap om sommaren födas kan, fiske är wähl
        uthi Grysta wjk men ganska ringa strand derför det och föga
        kan rächnas för des ringheet, doch för muhlbetet i hagen kan ökas
        4 öre12 solfwer mynt på hwart tunland-4

13-50 laß der af
     32 laß af 1 graden7
     18 laß af 2 graden-13

        14-Till skattläggning lerer denna charta föga tiäna. jemför
        Westerdahlby chartan emoth senare mätning så lerer
        åthskillnaden wisas hwad denne mannes arbethe duger
        till.-14


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
3 Summan har alltså inte fyllts i.
4-4 Tillfogat av annan hand.
5 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
6 Fel för fö-.
7 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
8 Eller -lä-; svag diakrit eller någon orenhet i papperet.
9 Knappast att uppfatta som -ig trots skriftbilden.
10 Fel för -måttige.
11 Fel för höö.
12 Inget förkortningstecken, men troligen så.
13-13 Står i hs till vänster om raderna 9–7 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 4.
14-14 Senare anteckning, troligen av samma hand som i slutet av A11_82.