A11:34


                                  Notarum Explicatio.1
                                                                                                                                            Åker.           Engh
                                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

        Kungzgårdens gierden äro afdelta för sigh och såås uthi ena åhrs vth-
A         sädhe af leerjordh och swartmylla, en deel något sandblandat medh
            swartmylla till 31 tunland der sammastädes i lijnda 2 1/2 tunland gör tillhopa                33 1/2
B     Andra åhrs vthsäde af leerjordh och något swartblandat till 41 tunland i linda
            2 1/4 tunland giör tillhopa                                                                                            43 1/4
C     Engh till gården af medellmåttig hårdwall till                                                                                          30
        Till Kongz Huusby hemman sampt torpen finnes fölliande ägor nembligen
D     Det ena åhrs vthsäde af moojordh, sombligestädes något leerjordh, något
            beblandat till 71 1/2 tunland Brukeligh linda 5 tunland giör tillhoopa dhet
                ena åhrs vthsädhe                                                                                                    80 1/2
E     Det andra åhrs vthsäde af moojordh och swartmylla till 80 tunland vthi
            brukeligh linda 7 tunland gör tillhopa                                                                           87
F     Engh till bondhe byn godh hårdwall till                      21 laß.2
          Medhelmåttigh och en deel skarp hårdwall             30 laß.
G     I Torp engen starr till                                                  6 laß.    giör tillhopa                                            60
H     I Busk engen till torpen                                              3 laß.
        Deß uthan hafwa dhe en stoor linda, som halles3 för wara odugligh för den
          magra sandmån skull, slås allenast somblighestädes lijtet lindhöö när
          det gierdet är uthi säde
        Vthmarchen är af ringa skogh till lijtet giärdzle4 och weedebrandh, ingen
          timberskogh, magert muhlbete och inga andra lägenheeter5

                           Specialis Explicatio.
        Kungzgårdhen brukas af befallen welbemälde Petter Ekegreen, hafwer ena åhrs vth-
            sädhe till 33 1/2 tunland dhet andra åhret 43 1/2 tunland gör åhrligen                           38 3/8           30

                               Kongz Huusby hemman och torp
No 1   Mattz Ehrßon frelsehemman till Ekholmsundh    gref Gustaff Delagardie, hafwer
                ena åhret 12 1/12 tunland dhet andra 12 1/2 tunland gör åhrligen                             12 7/24           8 1/2
No 2   Jacob Ehrßon frelsehemman dito lijka mycket                                                               12 7/24           8 1/2
No 3           frelsehemman dito                                                                                                12 7/24           8 1/2
No 4   Dito                                                                                                                              12 7/24           8 1/2
No 5   Dito                                                                                                                              12 7/24           8 1/2
No 6   Dito                                                                                                                              12 7/24           8 1/2
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                          Summa         73 3/4           51
          Till torpen som äre 12 stycken är ena åhret wedh paß 12 tunland
                    dhet andra 8 tunland gör åhrligen                                                                       10
          Engh till                                                                                                                                              9
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  Summa                 83 3/4           60


1 I vänster marginal har tillfogats "Nota Bene.", märk väl.
2 Därefter klammer som för ihop denna och följande tre rader.
3 Troligen fel för hå-.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.