A11:35


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

A     Nygårdh består af 3 hemman hafwer vthsäde det ena åhret af halfparten sandjordh och
            den andra deelen uthaf sidländig swartmylla, som af wårfloden blifwer förderfwat
             till 34 tunland. 3 stycken wreetar der1 till, den första af 1 tunland den andra af 3/4 tunland och 1/2 dhen 3<e> af
              1 1/2 tunland gör alt tillhopa uthi det ena åhrs vthsäde till                                                                                    37 3/4
B     Det andra åhrs vthsäde af största delen örjordh och lönstenar1 sampt en deel lerjordh till 18 tunland
          En wreet der till som är fördelt i tree dehlar den första om 2 tunland den andra om 2 3/4 tunland
          den tridie om 3 tunland gör alt tillhopa uthi det andra åhrs uthsädhe                                                                        25 3/4
C     Engiarna först, Stoor engen af skarp hårdwall full af granbuskar och eenebuskar
        sampt tufwor till 15 winter laß der uthi går Torswij byn uthi skiffte medh Nygårdh
        och kommer på Nygårdz deel                                                                 7 1/2 laß.2
        Lill engen af skarp hårdwall sampt moßbotten3 till                                    2 1/2 laß.                                                                       17 1/2
        En engzteg uthi Torßwij bys engh af hårdwall och en deel star till              7 1/2 laß.
        Till byn är ingen vthmarch annat än hwar sina hagar weth byn, doch är dem effterlåtit
              ett lijtet stycke af en skogzparch4 wedh Ekholmen5    uthaf hans excellentz greff Gustaff
                  Delagardie som de hafwa uthi hwar sin haga, till knapt gerdzle6 och wedebrandh.
                Magert muhlbeete, lijtet fiske uthi Mählaren.
            Tillförende när Nygårdh war fralse7 hafwa de häfdatt lijka medh Torßwijby uthi
                  skogen effter der är ingen rörgångh eller skildnat dem emillan, uthan sedhan
                  det blefwet crone, dem gifwit så mycket som de nu bruka.

                                   Grannarna.
No 1   Åldermannen Johan Nihlßon cronhemman under Ekholmsundh, sår ena åhret 12 1/3 tunland
                  det andra 8 tunland gör åhrligen                                                                                                                   10 1/6             5 5/6
No 2   Oloff Staffanßon cronhemman under militien, sår ena åhret 12 5/12 tunland det andra
                  8 3/4 tunland gör uthi åhrligit vthsädhe                                                                                                           10 7/12            5 5/6
No 3   Hans Larßon cronhemman dito sår ena åhret 12 5/6 tunland det andra 9 tunland gör åhrligen                               10 11/12          5 5/6
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  Summa         31 3/4            17 1/2


1 Över raden med införingslinje.
2 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Se SAOB S 4418 SKOGS-PARK 2.
5 Otydlig skriftbild vad gäller k, men troligen så.
6 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
7 Fel för frälse.