A11:36


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

A     Kullinge består af 2 hemman, hafwer vthsäde det ena åhret af hårdh leerjordh
              och swartmylla till 9 tunland uthi Wiggeby giärde af af 2 1/4 tunland gör tillhopa
              uthi det första åhrs vthsäde                                                                                         11 1/4
B     Det andra åhrs vthsäde af leerjordh och stenklappur1 till                                                    14
C     Engen widh byn af moßbottn2 full medh tufwor                                          6 laß.3
        Vthi Holm och Huusby engh tre stycken tegar af hårdwall till                     6 laß                                    24
        Vthi Girista löthen i Girista sochn, af godh hårdwall till                             12 laß
        Till denna by är inga andra lagenheeter4, hwarcken till skogh eller
          muhlbeete, ey heller någon beteshage.

                                Grannarna:
No 1   Lars Erßon cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 5 5/8 tunland dhet andra
                ahret5 7 tunland gör åhrligen                                                                                     6 5/16         12
No 2   Oloff Simonßon dito lijka medh föregående till                                                                  6 5/16         12 
                                                                                                                                Summa   12 5/8           24

        6-Kullinge 2 hemman som nu 1696 ähro begge öde det ene waret cronehemman
        om 11 1/2 öresland det andre 7-skatte w<r>ackz hemman-7 17 öresland hwilka ähre nu 8-lij ka-8
        stora, denne by hafwer åhrligit uthsäde med deß fiellar i Vigby gerde
        till 12 tunnor 20 cappar Vthjorden i Wiggeby som är 3 öresland der sås åhrligen
        2 tunnor 8 cappar så att tillsamans blifwer ahrligen5 14 tunnor 28 cappar der af
        5 tunland af tämelig god lerjord samt swartmylle blandat jord af förste graden9
        4 1/2 tunland af sidlandig10 swartmylla samt hård lerjord moblandat
                    som berä<c>hnaß i 3die graden9
        5 tunnor 12 cappar moo och öhrjord med sten och klapursten11 uthi af 4de graden9
        Engen nedan för byn af moßhöö i medellmattige12 åhr till 8 laß
        I Ekholmsundz eng af hårdwall 8 laß
        I Girista löten 1 mijl från byn eng af hårdwall till 8 laß och star 13-till 8 laß-13
        Vthiordz engen af hardwall14 1 laß
        Här till ähr icke det ringeste uthryme, ia, icke en kalf täppa sed??15
        något annat bete.
        Det berättas att en stor dehl af denne bys ägor skall wara lagdt
        under kongz gården som en dehl bestådt af någre tunland åker
        och sedan eng som intagen blefwet i Diurgården, hwar emot de
        igenfådt de andre ängarne långt aflägzne-6

16-NB
   33 laß hoo17
   der af
   17 laß gott
       hö af förste graden9
   16 laß af 2e graden-16


1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
4 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5 Fel för å-.
6-6 Tillfogat av annan hand.
7-7 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
8-8 Dvs. 'lika'. Mycket svagt markerat i, och endast en prick över ij. Särskrivning troligen beroende på nedstapel från raden ovanför.
9 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
10 Fel för -län-?
11 Se SAOB K 1098 KLAPPERSTEN.
12 Fel för -mått-.
13-13 Över raden med införingslinje.
14 Fel för hård-.
15 Resten av ordet är dold av oförsiktig lagning.
16-16 Står i hs till vänster om raderna 11–7 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 6.
17 Fel för höö.