A11:37


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

        Hacksta består af 3 hemman och 1 vthjordh. Hafwer vthsäde det
A         ena åhret af största deelen leerjordh och en deel swartmylla och
              moojordh till                                                                                              38
B     Det andra åhrs vthsäde af swartmylla medh leerjordh beblandat
            sampt lijtet örjordh till                                                                                  30
C     Litzle engen af hårdwall något tufwig till 26 laß1
        Stor engen af skarp hårdwall full af tufwor          gör tillhopa                                                 39
            och eenebuskar till                            13 laß
        En tegh som ligger i Kysinge Stoorengen af skarp hårdwall
                till 1 winter laß, der uthaf hafwer cronefiellen som kommer till
                Numero2      af 1/2 sommar laß.
        Till denne by är ingen vthmarch hwarcken till gerdzle3 eller wede-
                brandh doch hafwa de förwarat4 något uthi gerdesbacken af
                    graanskogh, som kommer till skatte hemmanen.
                    Magert muhlbeete.

                                Grannarna.
No 1   Johan Israellßon skatthemman under militien, sår ena åhret 8 10/13 tunland
                  det andra 6 12/13 tunland gör åhrligen                                                     7 11/13          9
No 2   Oloff Erßon skatthemman dito under militien, sår ena åhret 17 7/13 tunland
                  det andra 13 11/13 tunland gör åhrligen                                                 15 6/13          18
No 3   Anders Larßon skatthemman dito sår5 ena åhret 7 31/39 tunland dhet
                          andra 6 2/13 tunland gör åhrligen                                                    6 38/39           8     6-8 öresland-6
          En vthjordh crone till Ekholmsundh som brukas af bemälte
              Anders Larßon och ligger uthi hans skifften, sås der på
              ena åhret 3 35/39 tunland det andra 3 1/13 tunland gör åhrligen                    3 19/39          4     6-4 öresland-6
                                                                                                                                                       


1 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
2 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av ett litteranummer.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Se SAOB F3527 FÖRVARA 11.
5 Därefter struken felskrivning.
6-6 Tillfogat av annan hand.