A11:38


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

        Wärkesta består af 2 hemman hafwer vthsädhe det ena åhret af
A         största deelen örjordh och sandjordh, sampt en deel sanck
            swartmylla till                                                                                               17
B     Det andra åhrs vthsäde af swartmylla medh stenklapur1, sampt
            en deel örjordh till                                                                                        18
C     Engen wedh byn af sanck dya och moßbotten2 medh tufwor till 12 laß
          fyra tegar uthi Kysinge Stoorengen af skarp hårdwall fulla
            medh tufwor och enebuskar till 10 laß gör tillhopa                                                             22
        Till denne by är wähl något wijdh vthmarck, men doch3    intet
            dugligh, hwarcken till gerdzle4 eller weedebrand, magert
              muhlbeete, andra lägenheeter5 finnes intet.
                                Grannarna.
No 1   Hans Perßon cronhemman under militien, sår ena ahret6 9 1/2 tunland
              det andra 9 7/8 tunland gör åhrligen                                                            9 11/16         19 5/17
No 2   Brukas af förbemälte åbo, är cronhemman till Ekholmsundh, sår ena
              åhret 7 1/2 tunland det andra 8 1/8 tunland gör åhrligen                              7 13/16           9 12/17
                                                                                                                                                               
                                                                                            Summa                       17 1/2            22
          Tillförende hafwa begge deße hemman warit lijka stoora till
                vthsädhet mädan de woro frälse; men sedhan de blefwo
                crone och det ena kom undher militien är det vthtaget
                  vthlagor för dem som det i förra tijdhen warit hafwer

7-Skattewrakz8 hemmanet
<h>är i byn hafwer
.. öresland uthjord i
Nybbla som de
hemanen tillagt
är

        Werkesta består af 2nne hemman det ena waret skattewrackz8 hemman om 17
        öresland och 9-Ekholmsundz kongzgård underlagdt-9 ähr aldeles öde,
        det andre hemmanet på 10-militien waret indelt-10 best<år> af 14 öresland afwen11 och öde
        deß åker ähr mycket sweksam bestående af 17 1/2 tunna åhrligit uthsäde der af
        5 tunland som närmast omkring gården belägen är, är af god jord som swartmylla
                klapurblandat12 och lerblandat af forste13 graden14
        7 1/2 tunland sandjord något swartmylle blandat samt sidländig swartmylla
                    som kan berä<c>hnas af tredie graden14
        5 tunland mycket swag och nästan oduglig moo-öhr- och sandjord af 4de graden14
        Engen wed byn af sanck dya ligger nu för fäfot att hon blifwer mehren<->
        delß förderfwat så att hon intet högre nu kan rächnas ähn för 16 somer
        laß star och dy höö i andre graden14
        Vthi Kysinge storeng hafwer denne by 1/2 fierdingz wäg der från 4 stycken tegar
        mycket skarpa och torra fulla med enebuskar som i torkåhr föga
        något bära doch berächnas i medellmåttige åhr till 10 laß gott höö i 1a graden14
        Vthmarken ähr wähl något wijd, men ingen skog, ia, icke till en gerslestång
        muhlbetet mycket magert do<c>h berä<c>hnas för det samma 4 öre silfwer mynt tunlande<t>
        deße hemman ligga nu 1696 aldeles öde

NB
26 laß hö der af
    10 laß gott
    16 laß sämbre
            i andre graden-7


1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Därefter af raderat.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6 Fel för å-.
7-7 Resten av sidan är tillfogad av annan hand. De sex första korta raderna står i hs till vänster om de följande fyra längre. Viss skriftförlust i de korta radernas vänsterkant pga av skärning av sidan. I slutet av sidans två sista längre rader verkar någon bokstav döljas helt eller delvis av en oförsiktig lagning. De fem korta sista raderna i transkriptionen står i hs till vänster om de längre raderna 9–6 nedifrån. Sidans sista rad, med årtalet 1696, är skriven med smalare penna och kan vara tillfogad något senare än det föregående.
8 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
9-9 Understreckat, och över raden står antecknat "detta hemman är militiens".
10-10 Understreckat, och över raden står antecknat "detta ar Ekholmsundz" (ar fel för är).
11 Fel för ä-.
12 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
13 Fel för fö-.
14 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.