A11:39


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

A     Nybbla består af 2 hemman, hafwer ena åhrs vthsädhe af
            swartmylla, full medh klappersteen beblandat till                                           12
          Vthlinda 9 tunland, men är mäst obrukligh för deß sijdhländ-
          digheet och swaga jordmon skull.
B     Andra åhrs vthsäde af swartmylla och örjordh beblandat
            till                                                                                                               14 1/2
          I linda 2 tunland obrukligh.
C     Eng till byn är ingen hemma wedh gårdhen, uthan
            uthi Kysinge Stoorengh äro twenne tegar af
            skarp hårdwall till 8 laß.
D     Ett engstycke wedh Ekholmsundh om 1 laß, gör tillhopa                                                          9
        En lijten kalfhage ligger wedh byn, och för det öfriga ähr
          här slätt ingen skogh eller muhlbeete, ey heller några
            andra lägenheeter1.

                                Grannarna.
No 1   Erich Strängßon cronhemman undher Ekholmsundh, hafwer
              vthsäde det ena åhret 6 tunland det andra 7 1/4 tunland gör åhrligen          6 5/3               4 1/2     2-det ene hemmanet crone
                                                                                                                                                                    om 8 öresland-2
No 2   Mattz Larßon cronhemman undher Ekholmsundh, lijka
                  medh föregående                                                                                    6 5/3               4 1/2     2-det andre waret
                                                                                                                                                                    ??? frelse uthan öhre-
                                                                                                                                                                    tal i Cronones jordebok
                                                                                            Summa                       13 1/4               9            men nu begge ljka-2
2-Nybble hafwer en uthiord
om 2 öresland från det ene
hemmanet i Verkesta som ähr
i byn inlagd och
höö på rächnadt
        Åhrligit uthsäde till denne by till 13 tunnor 8 cappar
                der af
        5 tunnor 8 cappar af god iord lerblandat nembst3
                            byn av forste4 graden5
        4 tunland af något sidländig swartmylla
                och mojord lijtet lerblandat af 3ie graden5
        4 tunland mojord och örjord mycket stenig
                uth med backarne af fierde graden5
        Alz ingen eng wed byn uthan en half6
        fierding weg i nor från byn i Kysinge
        Storeng twenne skarpe hårdwals
        tegar som i torkåhr föga kunna slåß                7-in alleß 9 laß gott höö
        men i våthåhr något bärande kunna                af förste graden-7
        intet i medelmattige8 åhr högre
        rächnas än till 8 somerlaß gott höö
        I Ekholmsundz eng en lijten teg af
        hårdwall till 1 laß
        Här till är hwarken skog eller muhlbete
        berättes här till waret i förre tider flere äger som blefwet
        i 9-her skap er nes-9 tid under Ekholmsund lagde
            denna10 by är nu 1696 aldeles öde-2


1 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
2-2 Tillfogad av annan hand.
3 Dvs. närmast; se SAOB N 1104 NÄRMARE.
4 Fel för fö-.
5 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
6 Därefter klammer som för ihop denna och följande sju (innehållsmässigt åtta) rader (t.o.m. "... teg af" resp. "... 1 laß").
7-7 Gäller raderna enligt föregående not.
8 Fel för -måttige.
9-9 Dvs. herrskapens, i någon betydelse. Egentligen ett ord, med påfallande särskrivningar.
10 Ändrat från detta.