A11:401


ohängn uthan måste i bland ligga
öde der icke någon der wed handz
dem byn till handa brukar,
Till denne by hafwer och större ägor
i åker och eng waret men åkren
i Kongzgärdet inlagt till 8 a 10 tunland
af engen med betes marken uthi
Diurgården intagen, föruthan2
det att en dehl af deß bästa eng
för hwilken de 3-Wil berga-3 haga
igenfåt ähr lagt till Prestgården
lijka med Hårby eng för den
eng som Prestgården i Diur-
gården waret ägande af
Något muhlbete uthi en haga
wed siöstranden ahr4 o<c>h till deße
byar som några kor till hwart
hemman om åhret föda kan, samt
fiske så medell måttigt i
Hielsta wijken, för hwilka
lägenheter5 efter methoden
kan ökas på hwart tunland 8 öre6
sölfwermynt
men elliest är till denne by
icke det ringaste mehra
lägenheter5.
1696 är ett hemman öde ????? af wådeld
för 2 åhr sedan afbrennt7 blefwet


1 Fortsättning av texten på A11_102.
2 Ska ev. läsas föruthom.
3-3 Dvs. ortnamnet Villberga särskivet.
4 Fel för ähr.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6 Inget förkortningstecken, men troligen så.
7 Egentligen en stapel för lite i nn.