A11:40


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

        Holm och Huusby äre twenne byar som för deß bättre situation skull serskilldt bygde äre,
          men hafwa lijkwähl teg om teg medh hwar andra uthi åker och engh, och bestårr Holm aff 3 hemman och Huusby
          af 2 hemman, hwilka alla äro giorde till lijka stoora hemman, så när som på en engh dem uthi sahlig greff
          Totts tijdh är gifwen uthi Girista sochn wedh Öhrsundzbroo belägen Rynningen benämbd hwarest alla hafwa
          sina tegar hwar för sigh röörlagde. Och 3ne vthaff dem hafwa åkerwreetar upbrutit af engen, och äro
          intet alla lijka bärande af höö icke heller lijka till stoorleeken, de hafwa och så nu engh vthi Willberga sochn
          belägen, öster om Willberga byn, som är jämwähl dem gifwen i sahlig gref Totts tijdh, för den engen de
          cederade wedh Ekholmsundh kongzgården, uthi hwilken engh de hafwa alla lijka deel uthi.
A     Holm och Huusby åker består af swartmylla medh steen beblandat i Kyrkegiärdet till 31 tunland. Öster om
          byn en åkerwreet om 7 tunland, en wreet No 3 tillhörigh som ligger uthi Rynningz engen till 1 1/2 tunland
            gör tillhopa uthi ett åhrs vthsäde                                                                                                                                                   39 1/2
B     Det andra åhrs vthsäde af swartmylla och spijckeleera1 beblandat till 36 tunland. 2ne stycken wreetar i Rynningen
          No 2 och 5 tillhörige, den ena om 1/4 tunland den andra om 1/2 tunland gör tillhopa det andra åhrs vthsäde                                    36
C     Engh af godh hårdwall öster om byn till 19 laß, uthi Willberga engh af hårdwall till 12 laß, uthi
            Rynningen af hårdwall till 15 1/2 laß, gör tillhopa                                                                                                                                               46 1/2
        Ingen vthmarch är här till byn, vthan en lijten skarp beteshaga, uthmedh siöstranden, lijtet fijske
                    i Hiellsta wijken.
D     Ähr ett åkerstycke afråadt2 till Prestebohlet
E     Ähr klåckarens åkerteegh.

                                   Grannarna vthi Holm.
No 1   Elias Jonßon cronhemman under Ekholmsundh, hafwer vthsäde, det ena åhret 7 3/5 tunland det andra 7 1/5 tunland gör åhrligen    7 2/5
            Hårdwallz engh nedan för byn 3 4/5 laß, uthi Willberga engh 2 2/5 laß, uthi Rynningen 4 laß, gör tillhopa                                                             10 1/5
No 2   Matts Hinderßon cronhemman, hafwer vthsäde det ena åhret 7 3/5 tunland dhet andra 7 7/10 tunland gör åhrligen                          7 13/20
            Engh nedhan för byn 3 3/4 laß, vthi Willberga engh 2 2/5 laß, uthi Rynningen 4 3/4 laß, gör tillhopa                                                                        8 1/5
No 3   Johan Perßon cronhemman under Ekholmsundh dhetta som dhe begge föregående, så ena åhret 9 1/10 tunland
                dhet andra åhret 7 1/5 tunland gör åhrligen                                                                                                                               8 3/20
              Engh nedhan för byn 7 3/4 laß, uthi Willberga engh 2 2/5 laß, uthi Rynningen 4 3/4 laß gör tillhopa                                                                     10 19/20

                                   Grannarna vthi Holm.
No 4   Johan Hanßon cronhemman undher Ekholmsundh, sår ena åhret 7 3/5 tunland dhet andra 7 1/5 tunland gör ahrligen3                      7 2/5
            Engh nedhan för byn 3 4/5 laß, uthi Willberga engh 2 2/5 laß, uthi Rynningz engen 1 1/2 laß, gör tillhopa                                                                7 7/10
No 5   Mattz Mårtenßon cronhemman dito, sår ena åhret 7 3/5 tunland dhet andra 7 7/10 tunland gör åhrligen                                           7 7/10
            Engh nedhan för byn 3 3/4 laß, uthi Willberga engh 2 2/5 laß uthi Rynningz engen 3 laß gör tillhopa                                                                       9 1/5
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                          Summa         38 3/10          46 1/4
        4-Holm och Hußby som tillsammans liggia hafwa i sina gerden
        åhrligit uthsäde till 375 tunland der af
        10 tunnor 16 cappar af god och bärande lerjord samt swartmylle blandat af 1e graden6
        15 tunland af lerjord och 7-sten klap ur-7 bland8 men mycket grun och stenig som i torkåhr slår
                    felt och säden bort brenner berä<c>hnas i andre graden6
        11 tunnor 16 cappar af en del mojord wed backarna samt och en dehl sidländ rödmylla och
                        spijkelera1 som berecknas i fierde graden6
        9Engen hemma wed byn af en dehl hårdwals bottn och det ofrige10 dy och 11-moß bottn-11 inalles
        i  medellmattige12 åhr till 50 somerlaß der af halfparten god hårdwall.
        Wilberga haga en eng liggandes i söder från byn i Villberga so<c>hn 3 fierdingz wäg der från
        bestående mehrendelß af hårdwall och en dehl ??ltejord in alles till 15 laß got höö
        Rymningz tegarna belägne 1 mjl i nor från byn i Lagunda härad wed Öhrsundzbroo
        hwilka tegar dem emellan bore13 lijka iemkas som de nu äre olijka o<c>h den ene mehr ähn
        den andre äger  elliest ähre de skarpe och torre som i medelmåttige åhr kunna gifwa
        af sig 15 sommar laß gott höö, mycket swårt för bönderna denne äng att berga för den
        långe wägen  Wretar äre och af tegarne men dem intet sielfwa kunna bruka för

14-5 sommar laß
     gott höö
     af 1 graden6
   5 laß hoo15
     af 2 graden-14

  16-5 laß-16


1 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
2 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3.
3 Fel för å-.
4-4 Tillfogat av annan hand. Texten fortsätter på A11_100.
5 Ändrat från 36.
6 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
7-7 Dvs. stenklapper; se SAOB S 11453.
8 Fel för blandat? I vilket fall det ska föras ihop med det föregående och ger betydelsen 'stenklapperblandad'. Eller avsiktlig skrivning såsom adverb med betydelsen 'däribland'. En tredje möjlighet är substantivet bland (SAOB B 3040) med betydelsen 'blandning', vilket här tillsammans med det föregående ger betydelen 'stenklapperblandning'. Men den reala innebörden är i alla händelser i princip den samma.
9 Klammer som för ihop denna och följande sju rader (t.o.m. "af sig ...") och pekar mot stycket i vänstermarginalen enligt not 00.
10 Fel för ö-.
11-11 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
12 Fel för -måttige.
13 Dvs. 'borde'. Kan ev. också läsas tore 'torde'.
14-14 Står i hs till vänster om (ungefärligen) raderna 7–5 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 4. Jfr även not 9. Den nedre 5:an skymtar bara lite, och det verkar ganska troligt att en siffra till vänster om vardera 5:an har fallit bort vid skärning av sidan.
15 Fel för höö.
16-16 Står i hs till vänster om rad 3 från slutet, under en avgränsningslinje till stycket ovan enligt not 14. 5 är osäker läsning, och uttrycks i så fall som en kvarlämnad figur i ett annars bläckifyllt ovalt fält.