A11:411


Hårby som nu består af 10 hemman och 128 1/2 öresland hafwer tilförne
  bestadt2 af flere hemman och af åthskillige naturer som skatte crone
  och frelse somblige större och dels smerre, hwilka hemman uthi her<->
  skapernes tid ähro mehrendels lijka delte alt effter handen som
   skatträttigheterne blefwet inlöste så att nu ähre 9 hemman 12 1/2 öresland
    hwartera och 1 hemman 16 örsland hafwandes denne by åhrligit uthsäde
     af åthskillige jordemohner till 88 tunland som altid brukelig är
der af 47 1/2 tunland af lerjord och swartmyllejord klapurblandat3 som
                    är god och bärande och berächnas i förste graden4
          14 tunland rödmylle blandat lerjord af tredie graden4.
          26 1/2 tunland af en dehl moo och öhrjord samt sidländig spijklera5
                    och rödmylla som berächnas i fierde graden4
Engiarna Storengen mycket skarp och torr full af tofwor och enebu-
              skar som i torkåhr föga kan slåß do<c>h berä<c>hnaß i medel
              mattige6 åhr till 18 somerlaß gott hårdwals höö
              Norengen bestående af hårdwals bottn och dye samt
              starbottn tillijka med by hagarna som i engen inlag-
              de ähre kan i medell måttige åhr berächnas till
              160 somer laß der af halfparten ähr gott hårdwals
              höö det ofriga7 så grof8 som eelte-star9,
              gamla prestengen en fiell denne by igengifwen för den
              eng som denne by tillijka med Holm och Hußby från
              tagen blef och Prestgården gifwen af god o<c>h bärande
              gräß wext, emot den engen som Hårby igen fick af
              en dehl som uthom diurgården af Prästängen liggan<->
              de blef soder10 från byn uth med Holms eng, bestå-
              ende af en dehl skarp hårdhwall och det öfrige sanck
              wall och starbottn som i medelmåttige åhr kan gifwa
              af sig 22 somer laß der af är 8 laß gott hårdwals
              höö det ofrige7 11-små star-11.

              Här till ähr muhl bete uthi en haga hwilken föda kan
              några kor till hwart hemman som i våthåhr ähr temmelig god
              men i torkåhr mycket skarp o<c>h tor,
              Fiske här till i Julsta wjken allt vaßstrand så medel-
              måttigt, hwarföre för muhlbetet o<c>h fisket kan efter
              methoden rächnas 8 öre silfwer på hwart tunland

Här till ähr ingen skog eller det ringeste uthryme mehra
än som för mählt ähr, berättas lijkwähl att denne by haft
sin fulkombliga nödtorft till skog och uthryme samt fiske
wed tegell bruket uthi Ekholmsundz egor derest deras skogz-
fiell skohlat begynt och stracht12 sig sedan ändelång uth
med siöstranden in mot Hamars udd å den ene sijdan
och emot Jella gärdet som är den andre åhrwägen13 till Ek-
holmsundz kongzgårdz uthsade14 å den andre sijdan, hwilkett
uthryme dem afhändt blefwet i sahlig Ake15 Totz tid för 70 åhr
tilbaka, hwarest nu är en eng om 50 laß höö och Oxhagen unde<r>16
kongzgården, engen kallas Strömingz engen, skogen hafwa16
bönderne nu lång tid efter nyttiat sedan engzmarken
och hagstellet17 från den öfrige delen skildes som sedan alt
efter hand som skatt bönderna sin18 jord till herskapen
sålde dem så småningom förtaget deß häffd till deß
de aldeles uth trängde blefwe och honom saledz19 icke
på en lång tid nyttiat eij heller här efter ske lärer
som den park för kongz gården omistelig ähr

här i byn är ett hemman aldeles öde så till huus som åker
deß uthan bör denne by dehlas effter ofwanstaende20 öhretahl hemmanen
emellan som de på somblige stellen mycket olijka häfda
och doch alla lijka skatt draga, böra och lijka ägor hafwa, att
icke lasten på den mindre hafwer och sämbre hafwer må ljka
dragas med den större och bättre hafwer

00-NB: in alleß
   200 sommar laß
        der af
   106 laß gott
          höö af 1 graden4
     94 laß af
            2 graden-00


1 Tillägg till Explicatio på A11_105, av samma hand som enligt not 3 där.
2 Fel för bestådt.
3 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
4 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
5 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
6 Fel för mått-.
7 Fel för ö-.
8 Därefter bindestreck, troligen av misstag (jfr senare i raden).
9 Kan avse ärtstarr?
10 Troligen fel för söder.
11-11 Jfr SAOB S 7742 SMÅ-STARR.
12 Möjligen fel för strächt. Jfr SAOB S 12958 STRÄCKA.
13 Dvs. årsväxten; se Rietz' Svenskt dialektlexikon s. 841b.
14 Fel för -säde.
15 Troligen fel för Åke.
16 Troligen så; oförsiktig lagning.
17 Dvs. (platsen för) betesmarken; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
18 Osäker läsning, då med strykning i slutet av ordet. Kanske i stället sine eller sinn.
19 Fel för så-.
20 Fel för -stå-.
21-21 Står i hs till vänster om raderna 16–21.