A11:41


(Notarum Explicatio:)
                                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                                Tunland       Winter laß.

A     Hårby består af 10 hemman, hafwer vthsäde det ena åhret af skijckeleera1
          och steenklapper jordh iblandh till                                                                                      92
B     Det andra åhret af swartmylla och leerjordh medh steen iblandh till                                        84
C     Stoor engen af hårdwall full af eenebuskar till 10 laß, Norr engen och
          Hag engen af hårdwall till 90 laß; noch en engh som ligger afråat2 uthi
            Ekholmsundz engh och är dem gifwen i wederlagh för Prest engen, är
              till 25 laß gör tillhopa                                                                                                                       125
        Till denne by finnes ingen vthmarck af skogh eller muhlbeete, uthan en stoor
D       beetz haga wedh byn, sampt lijtet fiske i Hiellsta wijken.
        Elliest hafwa dhe fuller hafft en lijten skogzparck, afråat2 till vthmarch, belägen
          på andra sijdhan Jellsta wijken i Graan sochn, och Håbo häradh. Men
            den samma är iämwähl lagd undher Ekholmsundh.

                                Grannarna.
No 1   Michel Königßon cronhemman undher Ekholmsundh, hafwer vthsäde det ena åhret
                8 5/8 tunland dhet andra 7 7/8 tunland gör åhrligen                                                       8 1/4           11 3/4       3-12 1/2 öresland-3
No 2   Algot Jonson dito cronhemman undher Ekholmsundh, sår det ena åhret 8 63/64 tunland
                dhet andra 8 13/64 tunland                                                                                            8 15/16        12 11/16     3-12 1/2 öresland-3
No 3   Olouff Anderßon skatte, men skatträtten för saldt till sahlig herr Steen
                Biellke, hafwer det ena åhret i vthsäde 11 1/2 tunland dhet andra 10 1/2 nu undher
                Ekholmsundh såhr åhrligen                                                                                          11                15 5/8         163
No 4   Erich Anderßon cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 8 5/8 tunland dhet andra
                7 7/8 tunland gör åhrligen                                                                                             8 9/16          12 1/8       3-12 1/2-3
No 5   Anders Ehrßon dito crone undher Ekholmsundh sår åhrligen                                                8 9/16          12 1/8       3-12 1/2-3
No 6   Anders Jöranßon crone dito undher Ekholmsundh, sår åhrligen                                            8 9/16          12 1/8       3-12 1/2-3
No 7   Anders Pärßon dito crone undher Ekholmsundh, sår åhrligen                                               8 9/16          12 1/8       3-12 1/2-3
No 8   Nihlz Ehrßon dito crone undher Ekholmsundh, sår åhrligen                                                  8 9/16          12 1/8       3-12 1/2-3
No 9   Hust<r>u Margeta Mårtens dotter, enckia dito crone undher Ekholmsundh                          8 9/16          12 1/8       3-12 1/2-3
No 10 Anders Axellßon dito crone undher Ekholmsundh, sår åhrligen                                            8 9/16          12 1/8       3-12 1/2 öresland-3
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                 Summa                      88               125
E     Ähr ett vthiordzstycke som hörer Hacksta till.


1 Felskrivning för speklera? Jfr SAOB S 9320 SPEKLERA.
2 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3.
3-3, 3 Tillfogat av annan hand.