A11:42


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Winter laß

        Myrby består af 3 hemman, hafwer ena åhrs vthsädhe af swart-
A         mylla och leerjordh medh små klappersteen beblandatt till 19 tunland
F     Vthiordh i Kullinge giärde till 1 1/4 tunland uthi brukelig linda 2 tunland gör tilhopa
                ett åhrs vthsäde                                                                                                22 1/4
B     Det andra åhrs vthsäde af örjordh, swartmylla och leerjordh be-
            blandat till 24 tunland, uthi brukelig linda 1 1/2 tunland gör tillhopa                       25 1/2
C     Engh nedan för byn af hårdwall och måßebotten1 till 16 laß.2
G     Ett engstycke som ligger uthi Girista sochn Löthen benämbdt till 6 laß      gör                                 22
H     Ähr en engzfiell här i gierdet, som kommer ett skattetorp till
                är till 1 1/2 laß.
I      Ähr en beteshaga till byn, och elliest hafwa dhe ingen annan vth-
                marck än allmänningen, Hammar som där in till gräntzar,
                och är hwarcken nyttig till gierdzle3 eller wedebrandh der
                på, ringa muhlbete, andra lägenheeter4 finnes intet.

                                Grannarna.
No 1   Zacharias Jonßon cronhemman undher Ekholmsundh, sår ena åhret
                7 5/12 tunland det andra 8 1/2 tunland giör åhrligen                                           8 1/24            7 1/3
No 2   Lars Erichßon af samma bruuk som föregående och undher
                Ekholmsundh                                                                                                     8 1/24            7 1/3
No 3   Anders Pärßon dito sammaledes och undher Ekholmsundh                                       8 1/24            7 1/3
                                                                                                                                                                       
                                                                                                    Summa                        24 1/3            22

        5-Myrby bestående af 3 hemman det ena af skattwrakzhemman6 helt om 21 öresland
        det andra 6-skattewrakz hemman-6 1/2 om 21 öresland och det 3<e> fresehemman 1/4 uthan
        öhretal i Cronones jordebok  Deße 3 heman ähre nu lijka stora
        giorde hwilkaß uthsäde ähr åhrligen 24 tunnor 4 cappar der af
        10 tunland tämelig god lerjord och swartmylla 7-klapur blandat-7 som
                    kan berahnas8 i förste graden9
          6 tunland af moblandat och moo swartmylle blandat jord sidländt
                    som berahnaß8 i 3e graden9
          8 1/16 tunland af mycket sweksam moo och öhrjord sidländt en dehl
                    som berä<c>hnaß i fierde graden9
        Engen wed byn af 1-moß bottn-1 lijtet hårdwall uth med gärdes gården
        mycket ringa bärande som i medellmåttige åhr kan berä<c>hnas till
        16 laß der af 3 laß gott höö
        En engz teg uthi Girista löten wed Öhresundzbroo 1 mijl från byn som
        dem i sahlig Totz tid gifwen är för den eng de cederat wed Ekholmsund
        bestående af halfparten hårdwall och det öfrige star till 1010 sommar laß
        Denne by hafwer icke det ringaste skog uthan mulbete kan det
        nyttia på allmenningen Hammar för hwilket det efter methoden
        kan skatta 4 öre11 solfwer mynt tunlandet
        3 torp är af deße byägor tagete12 till dagz werkz torp under Ekholmsu<nd>13
        Denne by berättes haft sin eng med mehra ägor uthi kongz gårde<ns>13
        egor        Ett hemman här af ligger nu aldeles öde 1696-5

14-NB:
   26 laß hoo15 der af
     8 laß hårdwall
   18 laß star-14


1, 1-1 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5-5 Resten av sidan är tillfogad av annan hand.
6, 6-6 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
7-7 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
8 Fel för -rächn-.
9 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
10 Ändrat, kanske från 12.
11 Inget förkortningstecken, men troligen så.
12 Osäker läsning, som om riktig bör utgöra en ovanlig perfekt particip 'tagna'.
13 Slutet dolt av oförsiktig lagning.
14-14 Står i hs till vänster om raderna 12–9 nedifrån. Av samma hand som nedre delen av sidan i övrigt.
15 Fel för höö.