A11:44


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                                                Tunland       Vinter laß.

        Ryda hafwer tilförende bestådt af 5 hemman  Hafwer vthsädhe det ena åhret af leerjord med swart-
A         mylla beblandat och något moojordh till                                                                                            48
B     Det andra åhrs vthsäde i Ås giärdet af leerjordh medh swartmylla beblandat sampt en deehl
            örjordh till 23 tunland  uthi Norgiärdet af samma slagz jordmon till 21 tunland giör tillhopa              44
C     Engiarna, först Wäster engen af godh hårdwall till 301 laß Öster engen af
                dito jordmon till 190 laß gör tillhopa                                                                                                                320
        Vthmarken består af knapt gerdzle2 och intet wedebrandh ingen timberskog, godt muhlbete lijtet
            fiske i 3-Hernewij åhn-3, en koohage emillan begge engiarna som hafwer tilförene warit eng och
            nu giordh till haga och är någre backar sampt enebuskar uthi, en lijten trägårdh af några
            vnga fruchtbara trän, en humblegårdh af 560 kupar, 10 stycken torp som liggia på deß
            ägor sampt på Ryda ägor Numeris4    och4    hwilka här under specificeras.

                                  Specialis Explicatio
        Ryda som är nu kongz gårdh hafwer effter ofwan skrefne ägor åhrligit vthsäde                                       46
                och engh af godh hårdwall till                                                                                                                          320

                                Torpen
No   1 Ekhags grinden hafwer åhrligen vthsäde                                                                                                  5/8
No   2 Tysktorpet sår åhrligen                                                                                                                           7/8
No   3 Smedztorpet sår åhrligen                                                                                                                        3/4
No   4 Kiälltorpet sår åhrligen                                                                                                                        1 1/3
No   5 Apallebotorpet sår åhrligen                                                                                                                    7/8
No   6 Humblegårdztorpet sår åhrligen                                                                                                           1 3/8
No   7 Nybotorpet sår åhrligen 5-eller Ahlbeck-5                                                                                             1 1/2
No   8 Steenlösatorpet sår åhrligen                                                                                                                    3/4
No   9 Åhztorpet sår åhrligen                                                                                                                         1 1/4
No 10 Een backestugu sår åhrligen                                                                                                                   1/4
No 11 Hållwallz myra sår åhrligen                                                                                                                  1 5/8              2 laß
No 12 Långslättz torpet sår åhrligen                                                                                                               1 1/8              2 laß
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                            Summa                            12 1/3              4

            Eng till deße torpen så slå de effteråth6 på engiarna sedan kongz-gården hafwer
                    inberget; annan engh hafwa de intet


1 Troligen fel för 130 att döma av slutsumman 320 i kolumnen till höger.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3-3 Heter nu Örsundaån.
4 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av litteranummer.
5-5 Tillfogat av annan hand.
6 åth över raden med kort införingslinje.