A11:45


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                                                                    Tunland       Winter laß

        Ålops-by består af 4 hemman och in om des räyongh begrepet 1/4 hem<man> Långrum sampt 14 stycken torp,
A             hwars vthsäde i Ålopz by det ena åhret af största delen mojordh och en deel leerjord medh
                swartmylla beblandat till                                                                                                                                   32
                Hwaraf fierdedelen är vptagen för en tijdh sedan af deße åboer.
B     Det andra åhrs vthsädhe af leerjordh medh swartmylla beblandat sampt en deel mojordh till 29 tunland
                En wreet wäster om byn der de hafwa hwar sijna stycken afdelte af mojordh till 7 tunland gör tillhopa               36
                    Der af är fierdeparten afrogdt1 som föregående.
C     Engiarna först Rynningz engen af skarp hårdwall och sombligestädes godh hårdwall till                30 laß
                    Ahlbröttz engen af hårdwall till                                                                                         4 laß
                    Hagen af moßa till                                                                                                           2 laß
                    Öster engen af små starr till                                                                                           10 laß
                    Norr engen som är af deße åboer vprögdh af nyo, så att der nu kan bergas af starr till    20 laß                                         66
                                                                                                                          Summa summarum
        Vthmarken är stoor och wijdh och der på alla torpen bebygde som sittia i bästa skogen och
            affstängia bohlbyn den ena sijdan på skogen, att de icke komma med sin boskap på norre skogen för den sancka
              myran, doch hafwa de godt gerdzle2 och wedebrandh, något timberskogh på norre sijdhan wedh Ramsiön,
                magert muhlbeete på denna sijdhan omkringh byn, men på stoora skogen hafwa de godt muhlbete

                                Grannarna.
No 1   Mårten Mattßon cronhemman till Ryda sår ena åhret 8 tunland det andra 9 tunland gör åhrligen                             8 1/2          16
No 2   Axel Larßon frelsehemman under Torßlunda herr Rosenbergz hafwer lijka medh föregående                                     8 1/2          16
No 3   Anders Jonnßon cronhemman till Ryda dito sammaledes                                                                                          8 1/2          16
No 4   Erich Larßon cronhemman dito sammaledes                                                                                                             8 1/2          16
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         Summa                                   34               663

        Långrum på Ålopz ägor hafwer åhrligit vthsädhe uti G H                                                                                            4
J        Engh af hårdwall iblandh buskarna                                                                                                                                               9
           Wedebrandh gerdzle2 och muhlbeete på Ålopz ägor.
                                                Effterfölliande äro torpen på Ålopz ägor.
                  No 1   Biönbo hafwer åhrligit vthsäde                                                                                                               1 1/8            3
                  No 2   Swartbecken                                                                                                                                          1                 5
                  No 3   Rosenbergz torp som kommer under Numero4                                                                                       1 1/2            8 1/2
                  No 4   Räfznääs                                                                                                                                                3 1/4            7
                  No 5   Dahlbo                                                                                                                                                      1/2            3
                  No 6   Harnäs                                                                                                                                                   1 1/2            45 1/2
                  No 7   Bromsbo                                                                                                                                                1 1/4            4
                  No 8   Holsiön                                                                                                                                                  2                  8
                  No 9   Kycklinge torpet                                                                                                                                        1/4            1
                  No 10 Groddammen                                                                                                                                         1                 4
                  No 11 Millanbo                                                                                                                                                 2 1/2            4
                  No 12 Engztorpet                                                                                                                                              1 1/2            4 1/2
                  No 13 Näsyns torpet                                                                                                                                         2                 3 1/2
                  No 14 Steentorpet                                                                                                                                                1/2
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         Summa                                    20 1/4          60

            Till alla deße torpen är mest mojordh doch sombligestadz leerjordh och är mäst af nyo vprögdh;
            Engen är af starr och något hårdwall doch kunna de hafwa mehra engh på den sancka myran effter
            som de hinna berga, doch medh stordt beswär för deß sidhländheet skull, 6-der till medh-6 sittia
            de i besta skogen och hafwa deras nödtorffter på7 all sätt medh timberskogh, muhlbeete,
            wedebrandh, löffskogh etcetera och den som will så fiskiar han i gårdzens fiskewatten.


1 Troligen fel för afrögdt. Jfr SAOB A 439 AFRÖJA 1, R 4325 RÖJA och vprögdh nedan.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Något har blivit fel, då 4 x 16 = 64.
4 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av litteranummer.
5 Siffran 4 är något osäker läsning.
6-6 Se SAOB D 2540 DÄRTILLMED.
7 Därefter struken felskrivning.