A11:46


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                            Tunland       Vinter laß

        Rölöpe beståår af 6 hemman hwar af 3 äro lagda till Prästebolet,
A       och hafwer bemälte by vthsäde det ena åhret af en deel  leerjordh
            och största delen mojordh till                                                                        42
B     Det andra åhretz vthsäde leerjordh till                                                                54
C     Engen af en deel hårdwall och små starr till                            60 laß
        En engzteegh vthi Östersta engh af hårdwall till                        8 laß
D     Engh som brukas till Prästebohlet allena till                            14 laß                                      82
        Till denna by är ingen vthmarch hwarcken till gerdzle1
          eller weedebrand uthan en betes haga som Prästegården
          allena brukar, intet muhlbete  Wretar hafwer warit till
          byn, men liggia i linda och äro nästan oduglige för den
          swaga jordmon af mojordh, doch äro 1 1/2 tunland vpbrukatt till
          Prästegården, såsom och en humblegårdh der till hörigh.

                                Grannarna.
No 1   Trumpetaren Anders Jonnßon cronhemman sår ena åhret 7 tunland
                    det andra 8 tunland gör åhrligit                                                               8               11 1/3
No 2   Oloff Erichßon reducerat ifrån Friberg och till Ekohlsundh hafwer
                lijka medh föregående                                                                                 8               11 1/3
No 3   Johan Mattßon cronhemman lijka medh ofwanstående                                      8               11 1/3
No 4   Herr Mattias2                kyrckioherde i Girista sår ena åhret
              21 tunland, uthi en wret 1 1/2 tunland gör tillhopa uthi ett åhrs vthsädhe
              22 1/2 tunland  det andra vthsädet 27 tunland gör åhrligit                           24 3/4         48
                                                                                                                                                               
                                                                                        Summa                             48 3/4          82


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av patronymikon.