A11:47


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Vinter laß.

        Fittia-by beståår af 5 hemman hafwer vthsäde dhet ena åhret af
A         en deel  leerjordh sampt oduglig swartmylla                                                           78
B     Det andra åhrs vthsäde af största delen leerjordh och en deel
                röödmylla till                                                                                                    58
C     Engiarna   dyan af godh hårdwall till                            30 laß.1
                        Slåttertäppan af hårdwall till                         6 laß.
                        Lill engen af god hårdwall till                      14 laß                                                         60 1/2
                        Stoor engen af skarp hårdwall2
                        full af tufwor till                                          10 laß.
D         En cron engh af skarp hårdwall till                           1/2 laß.
        Till byn är ingen vthmarch annatt ähn en steenbacka medh smått
            granbyske3 hwarcken till gerdzle4 eller wedebrandh, magert
            muhlbeete, doch hafwa de en betes haga uth medh siöstranden;
            ganska lijtet fiske i 5-Fittia wijken-5, till bägge cronhemman är ett torp
            som Bryniell Mattßon åbor Numero 6 och är till 2 tunland åhrligt
            vthsädhe ingen eng, en humblegårdh till6                        som
            befallen7 Zachris Erßon brukar till Boda.

                                Grannarna.
No 1   Mårten Anderßon cronhemman reducerat ifrån Friberg sår ena åhret
                    15 3/5 tunland det andra 11 3/5 tunland gör åhrligen                                    13 3/5          12 1/10
No 2   Anders Swenßon dito cronhemman hafwer lijka medh föregående                         13 3/5          12 1/10
No 3   Enckian hustru Margita Nihlz dotter frelsehemman dito lijka medh öfwan stående   13 3/5          12 1/10
No 4   Oloff Erßon dito frelsehemman äfwen lijka                                                             13 3/5          12 1/10
No 5   8-Anders Olson dito frelse till Bielksta lijka till                                                          13 3/5          12 1/10-8
                                                                                                    Summa                        68               60 1/2


1 Därefter klammer som för ihop denna rad med de fyra följande.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
3 Jfr SAOB B 4664 BYSKE sbst.1.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5-5 (Del av) nuvarande Lårstaviken.
6 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av antalet kupor el. dyl.
7 Troligen i betydelsen 'anförtrodde, anbefallne' el. dyl.; jfr SAOB B 606 BEFALLA.
8-8 Ifyllt av annan hand.