A11:49


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

A     Wreeta består af 2 hemman och 3 vthjorder, hafwer ena åhrs vthsäde
            aff leer och sandjordh i Södhergiärdet a                                                                    34
B     Det andra åhrs vthsäde i Norregiärdet, aff sandblandat leerjordh
            till                                                                    18 tunland1
C     Är ett afråat2 åkerstycke, som begge grannarna allena bruka, och                                  22
          vthjorderna intet hafwa deel uthi, och är till           4 tunland
D     Engh till byn aff hårdwall                                                                                                                   28
        Twenne stycken hagar till byn och en till vthjorderne, och ingen
          annan vthmarch eller muhlbete, lijtet fiske i Arnöö siön;
            elliest finnes inga andra lägenheeter3.

                                Grannarna
No 1   Anders Anderßon cronhemman undher Ekholmsundh hafwer vthsäde det
              ena åhret 9 46/78 tunland, det andra 7 6/78 tunland gör åhrligen                               8 26/78          7 38/39
No 2   Anders Mattßon cronhemman undher Ekholmsundh, hafwer lijka vthsäde
              medh föregående                                                                                                     8 26/78          7 38/39

                                Vthjorderna.
        Erik Larßon i Stiernhollmen äger här uthi byn en skatte
            vthjordh, och sår det ena åhret 6 38/39 tunland, dhet andra året4 3 27/39, gör åhrligen 5 13/39          5 29/39
        Johan Larßon ibidem, hafwer frälse vthiordh under Siöö, sår ena
            åhret 4 28/78 tunland dhet andra 2 24/78 tunland gör åhrligen                                     3 26/78          2 12/13
        Capellanen i Kulla sochn herr Lars brukar en frelse vthiordh
            till Siöö herregårdh,5 sår ena åhret 3 19/39 tunland dhet andra 1 33/39 tunland             2 72/78          2 34/39
                                                                                                                                                                           
                                                                                                        Summa                        28                28

        5-Wreta består af 2 hemman och begge under Ekholmsund hwartera 5 1/2 öresland
        och deß uthan 3 uthjordar den ene skattuthiord till Stiernholm om
        4 öresland dito en skatteuthjord till hemmanet i Stiernholm som lyder under Si...
        hafwer i skiftet 2 1/2 öresland  Ibidem en crono uthjord som är capellans bost...
        2 öresland blifwandes såledz till hopa 19 1/2 öresland hafwandes åhrligit
        uthsäde till 26 tunland der af
        8 tunland af god sandblandat lerjord af förste graden7
        18 tunland dito sidländ lerjord mest spijkelera8 som berahnes9 i 3die gra<den>7
            No<c>h 2 tunland af sama jordmon i fiellen som begge hemman till kommer10
        Eng till byn af gott hårdwals höö till 48 somer laß.
        Inga andra lägenheeter3 af vthmark uthan hwar sin skarp
        betes hage till hemmanen  fiske så medellmåttigt i Arnösiön eller
        Mälaren för hwilket okes11 4 öre12 på tunlandet-5


1 Därefter klammer som för ihop denna rad med de två följande.
2 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3.
3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
4 Över raden med införingslinje. Möjligen av annan hand.
5 Därefter och struket.
6-6 Resten av sidan är tillfogad av annan hand. Förlust av några ordslut till höger pga skärning eller oförsiktig lagning.
7 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
8 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
9 Fel för -rächn-.
10 k något osäkert; ändrat, troligen från h (i ett tänkt hörer?). En stapel för lite i mm.
11 Troligen fel för ö-.
12 Inget förkortningstecken, men troligen så.