A11:50


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Vinter laß.

        Nyby består af 4 hemman och hafwer vthsäde det ena åhret af
A         leerjordh och en deel lättjordh till                                                                              37
B     Dett andra åhrs vthsäde af leerjordh och swart mylla sampt
          en deel lättjordh till                                                                                                     38
C     Engiarna af hårdwall uth medh siöstranden till                                                                                    48
        Till denne by är ingen vthmarck hwarcken till gerdzle1 eller
        wedebrand, godt muhlbeete, hwar sin beetes hage på vth-
        marchen, lijtett fiske i Arnösion2. En wreet på vthmarcken
        som ligger öde.

                                Grannarna
No 1   Pär Pärßon cronhemman till Ekholmsundh reducerat ifrån Friberg sår
              ena åhret 9 1/4 tunland det andra 9 1/2 tunland gör åhrligen                                     9 3/8           12
No 2   Mattz Mårtenßon dito lijka medh öfwanstående                                                            9 3/8           12
No 3   Erich Mattzßon dito sammaledes                                                                                  9 3/8           12
No 4   Herman Hermanßons enckia dito som ofwannämbde                                                    9 3/8           12
                                                                                                                                                                           
                                                                                                        Summa                        37 1/2           48

        3-Nyby består af 4 hemman alla lijka stora lagde under Ekholmsund
        nu för tijden liggia öde och åkren för fäfot, hafwandes denn<e>
        by åhrligit uthsäde till 37 1/2 tunland der af
        13 tunland af lerjord berä<c>hnes af förste graden4
        24 tunnor 16 cappar af mestedels sidländ jord af spijkelera5 och
                lättlenna6 eller senapzjord7 samt jäßjord, hwilken
                berä<c>hnas halfparten i 3ie graden4 och den öfriga dele<n>
                i fierde graden4.
        Engen ähr lijten do<c>h efter sin storlek tämelig god och bä-
          rande till 72 somerlaß der af är uth med siöstranden
          starhöö 24 laß det öfrige gott hårdwals höö
        Vthmarken ähr icke synnerlig stor som mestedels till
        hagar inhägnat är, hwarest kan wara så medellmå8
        tigt muhlbete men ingen skog hwarken till gerdzle1
        eller wedebrand, fiske i siön Mälaren nedan för
        deß äng9 så medellmåttigt, för hwilka lägen-
        heter10 kan komma att ökas 8 öre11 på tunlandet-3

12-Landtmätare
Arosanders
hand-12

13-Beskrifwet af
landtmätare
Jacob Braun
hwareffter och skatt
lö??? förendes
lärer wara
skuldh-13


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Fel för -siön.
3-3 Tillfogat av annan hand.
4 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
5 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
6 Troligen 'lätt jordmån' el. dyl.; jfr SAOB L 1765 LÄTT 3 b och L 1639 LÄNDE.
7 Jord som i något hänseende påminner om senap, eller jord lämplig för odling av senap?
8 å-diakriten osäker läsning. Därefter t och/eller avstavningstecken, otydligt pga slitage eller lagning.
9 ä osäker läsning. Kanske ändrat från e.
10 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
11 Inget förkortningstecken, men troligen så.
12-12 Anteckning till vänster om de första raderna i Explicatio, troligen från ca 1700 eller 1700-talets första hälft.
13-13 Anteckning till vänster om det tillfogade enligt not 3. Troligen från ca 1700 eller 1700-talets första hälft.