A11:511


80 somerlaß der af 50 laß gott hårdwals höö det öfrige som
ähr 30 laß starhöö, en eng Domdals engen kallat uthi
hwilken nagra2 so<c>hnar participera hafwer denne by
53 skiften beståendes af dywall mehrendels moßwoxen
kan i medellmåttige åhr rä<c>hnas till 30 laß star eller moßhö

Noch en eng Brunsta eng kallat liggandes nest Brunsta eng
som här till waret brukat, hwilken i sahlig Tots tjd den dehl
som komet cronohemmanen till bortgifwet till preste bohlet i Fittia, och hafwa
så allenast skattehemmanetz dehl behållen hwilken ähr sanck och swår att
berga kan blifwa till deße hemman 1 laß moßhöö, och 1 laß till frel-
sehemmanet här i byn
Till denne by ähr på bysens egor 2e hagar den ene kan föda
2 hästar till hwart hemman den andre 3 koor till hwart hemman doch icke
så fulkombligen gode att alle åhr sljkt kan skee för des skar-
pa och sanka wall, som kan beraknas4 4 or5 solfwermynt vpå6 hwart tunland
fisket kan intet räknas emädan de allenast nåkas7 siön som
en kijl och såledz föga mehr der få äga ähn ökestellet8.

Vthjorden som komet skattehemmanet här i byn till och ähr 2 öresland hwar
uthi alle 4 Ekholmsundz hemman nu participera efter lijkdelningen
deß ena åhrwäg9 ähr belägen emellan denne bys gärde
och Wreta, den andre åhrwägen9 ligger emellan Brunsta
och Wreta som meste dels ligger öde för deß afflägenhet
och sällan brukas jorden10 efter den så swag och som sig bör aldrig
häfdat waret, och der före i fast linda ligger do<c>h ähr
till åhrligit uthsäde 3 3/4 tunland
Engen här till belägen emellan Brunsta och Wreta eng
af sanck dywall swår att berga till 2 sommar laß allenast
ofwan för samme eng ligger en lijten hage skarp och tor11 hwar utj
kan födas 1 häst om åhret12, deß uthan ligger en hage till denne
uthjord wed Hielsta wjken ohägnader och öde, do<c>h kan, der han
fredat wore föda 10 a 12 kor om sommaren, och der nedan före
ähr lijtet fiske i Hielsta wjken


1 Fortsättning av texten på nedre delen av A11_131.
2 Troligen fel för några.
3 Ändrat, troligen från sk.
4 Fel för -räk-.
5 Dvs. öre.
6 Osäker läsning. Kanske ändrat från till.
7 Dvs. når; se SAOB N 982 NÅKA.
8 Dvs. båtplats, tilläggningsplats.
9 Dvs. årsväxt; se Rietz' Svenskt dialektlexikon s. 841 b.
10 Över raden med införingslinje.
11 Därefter troligen och (svårläst pga bläckutflöde) struket.
12 å rättat från .