A11:51


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                    Åker.           Engh.
                                                                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

A     Jelsta består af 5 hemman, hafwer ena åhrs vthsäde aff spickeleera1 medh stenklapper beblandat                              43
        Der sammastädes ligger 4 tunland vthi linda, som är nästan obruklig för deß magra jordmån och öfwer-
                    flödande watten.
B     Det andra åhrs vthsädhe ähr af steenblandat leerjordh till                                                                                           41
              Linda som för sin sidländigheet skull är lagd till engh uthi gierdet af 3 tunland kan slås hwart annat
              åhr till 4 laß, gör åhrligen                                                                                                                                                         2
C     Vthi siö engen är en deel hårdwall, en deel starr till                                                                                                                        60
        Vthi Domdals engen emillan Fittia och Jellsta sochn slåas2 hårdwall till                                                                                             6
        Vthi Brunsta engh hafwa 4 af deße grannar hafft hwardera sin deel uthi, nembligen 1/2 laß, men nu hafwa
          Numeris 1, 2 och 3 mist sin deel undher Prästebolet så att allenast Numero 4 behallit3 sin deel som är                                             1/2
        En vthjordh uthi Wreeta åkergerde belagen4, hafwer warit skatte till Numero 4. Men sedan skatträtten är försåldh
          äro dhe 4 hemmanen lijka giorde, och hafwa så fått lijka deel uthi vthjorden som är.
D     Det ena åhretz vthsäde af leerjordh stenblandat till                                                                                                      4
E     Det andra aff samma jordmån till                                                                                                                                3 1/2
        Engh till vthjorden uthi Wreeta aff                                                                                                                                                   2
        Till byn är hwarcken sogh5 eller vthmarch uthan 3 skarpa beetz6 hagar, Norr hagen noterat medh F
        Landbo hagen medh G Siöhagen som ähr öde medh H  lijtet fiske uthi Jellsta wijken.
I      Är en engz teegh som brukas aff klockaren till                                                                                                                                 1 1/2

                                Grannarna
No 1   Bengt Jönßon cronhemman till Ekholmsundh, hafwer ena åhrs vthsäde 8 32/47 tunland dhet andra
                8 13/47 tunland, vthiordhen i Wreeta åhrligen 15/16 tunland hwilket alt sammans gör åhrligen                             9 32/75        14 23/94
No 2   Erich Mattßon cronhemman undher Ekholmsundh lijka uthsädhe medh föregående                                                   9 32/75        14 23/94
No 3   Oloff Erichßon cronehemman dito                                                                                                                           9 32/75        14 23/94
No 4   Johan Perßon skattehemman är till skatträtten kiopt aff 7 sahlig herr Sten Bielke, men räntan
           reducerat lijka8 medh de andre undher Ekholmsundh, hafwer förr warit storre9 hemman
            än de andre, men sedhan skatträttigheeten blef försåldh, äro de alla 4 lijka giordhe,
             så att detta hafwer lijka medh de föregående nembligen                                                                                        9 32/75        14 23/94
No 5   Pär Ehrßon brukar ett frälsehemman som warit sätherij till sahlig herr Gustaff Swijnhufwudh,
                och nu possideras af deß mågh Jacob Frihell, och hafwer vthsädhe det ena åhret 8 11/47 tunland
                det andra 7 40/47 tunland gör åhrligen                                                                                                               8 2/47          13 1/47
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         Summa                                   45 3/4           70 1/2

        10-Hielsta by består af 5 hemman det 1a för waret skattehemman och skattat for11 14 öresland hwar af
        det i byn haft 12 öresland och uthi vthiorden 2 öresland hwilket sedan ähr lijka giort med de
        fölliande hemmanen, det 2<a> hemmanet ähr 8 öresland det 3ie äfwen och 8 öresland det 4de lijkaledes 8 öreslan<d>
        och alla 4 hemman Ekholmsund underlagde och alla lijka giorde nembligen 9 öresland
        i byn och 1/2 öresland i vthjorden, det 5te hemmanet frelsehemman gref Lichtons erfwingar
        tillhörigt hafwer i byn 9 öresland så att hela byn består af 45 öresland och 2 öresland i
        vthjorden, till sielfwa byn eller deß åker stiger föruthan den oduglige
        lindan i hwart gierde till åhrligit uthsäde 42 tunland der af
        14 tunland af en dehl lerjord och klapurjord12 som kan räknas i förste graden13
        14 tunland af klapurjord12 högländ med öhrbland14 af tredie graden13
        14 tunland dito sweksam jord mest öhrjord af 4de graden13
        Engiarna. Siöengen ähr wähl största dehlen hårdwals bottn öfwerst wed gär<det>15
        men mitt på ett stort stycke celtejord16 som intet något gräs wäxer, och n<e->
        der wed siön starbottn hwilken i medellmåttige åhr kan kasta af sig-10


1 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
2 Troligen fel för slåås.
3 Troligen fel för behållit.
4 Fel för belägen.
5 Fel för skogh.
6 Över raden med införingslinje.
7 Fel för kiöpt.
8 Ändrat från felskrivning, oklart vilken.
9 Dvs. större; möjligen felskrivning, men jfr SAOB S 12174 STOR.
10-10 Resten av sidan är tillfogad av annan hand. Texten fortsätter på A11_128.
11 Troligen fel för för.
12 Se SAOB K 1097 KLAPPER-JORD.
13 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
14 Jfr substantivet BLAND i SAOB B 3040.
15 Ordets slut är dolt av oförsiktig lagning. ä-diakriten skymtar möjligen över följande bokstav (en position som inte är ovanlig).
16 Betecknar troligen vattensjuk jord, och är samhörigt med SAOB S 16183 SÄLTA sbst.2.