A11:52


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Wreeta uthi Hiellsta sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Hiellsta vtjord möther
Hiellsta giärde möther
Hellsta kyrkia
Wängsta giärde möther
Jädra egor mötha här
Wängsta giärde

Wreeta.
Tompter
Sumpig aker2

Wangsta3 och Brunsta hagar mötha på denne sijdhan
Brunsta åkergiärde möther
Hiellsta engh möther
Elfwelösa engh
Horsta engh möther
Hwalsta engh möther
Hiellsta enghz teeg möther

Beetz hage till Wreeta
Hiellsta haga till deßuthjord
Rodmylla4


                                  Notarum Explicatio
                                                                                                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                                                                                                Tunland       Vinter laß.

A     Wreeta består af 2 hemman hafwer vthsäde det ena åhret af lerjordh och swart mylla till    20 tunland
            En vthiordh till No 2 uthi Wängsta gärde till    2 tunlandh giör tillhopa det ena åhrs vthsädhe                                                                22
B     Det andra åhrs vthsäde af leerjordh till 16 tunland Vthjorden i Wängsta gärde 2 tunland. ett åkerstycke till begge hemmanen uthi
            Hiuhlsta bys vthjorder till 3 tunland gör tillhopa det andra vthsädet                                                                                                    21
C     Engen af hårdwall något tufwog till 16 laß. En vthjordz engh i Wängsta till No 2 af    2 laß gör tillhopa5
        Till denna by är ingen vthmarck hwarcken till gerdzle6 eller wedebrand, vthan en skarp beeteshage,
              magert muhlbeete, andra lägenheeter7 finnes intet                                                                                                                                                188
                                Grannarna.
No 1   Erich Pärßon frälsehemman under Siöö sår ena åhret 13 11/53 tunland det andra åhret uthi bygiardet9 10 30/53 tunland. vthi Hiuhlsta
                vthjorder 2 tunland är tillhopa    12 30/53 tunland. gör uthi åhrligit vthsädhe                                                                                  12 47/53       10 30/53
No 2   Pär Ohlßon cronhemman reducerat ifrån Friberg, sår ena åhret i Bygärdet 6 42/53 tunland uthi Wängsta 2 tunland är tilhopa i det
              första vthsädet 8 42/53 tunland det andra åhrs vthsäde i bygiärtet10  5 23/53 tunland uthi Wängsta 2 tunland uthi Hielsta vthjorder
                                                                                                                                                                                [1 42/53 tunland gör
              tillhopa uthi det andra åhrs vthsädet 8 23/53 tunland gör uthi åhrligit uthsäde                                                                                       8 65/106
          Engh i Nyengen 5 23/53 laß i Wängsta engh 2 laß gör tillhopa                                                                                                                                    7 23/53
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                     Summa


alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 52.
2 Fel för å-.
3 Fel för Wä-.
4 Troligen fel för Röd-.
5 Summeringen 18 står felaktigt två rader längre ner.
6 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
7 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
8 Se not 5.
9 Fel för -giär-.
10 Fel för -det.