A11:52


Wreta består af 2nne hemman hwar af det ena som Ekholmsund tillhörigt
är hafwer i byskifte 5 1/3 öresland och det andra hemmanet som waret skattehemman och
hörer under Siöö har i byskifte 12 1/3 öresland, hwilka hemman hafwa åhrligit
uthsäde i byn till 19 1/2 tunland der af
7 tunland tamelig1 god lerjord samt en dehl klapurjord2 af förste graden3
6 tunnor 8 cappar af nagot4 sidländ swartmylle jord af 3ie graden3
6 tunnor 8 cappar af rödmylla och 5-lättlenne jord-5 af 4de graden3
Engen här till ähr så sanck och dyfull och moßan så öfwerhanden tagen
att hon föga duglig ähr, och der till med i wåthåhr största delen icke
uthan största bewär kan med lijan öfwerfahras uthan maste6 stå
oslagen, men den dehl som näst hagan ähr bestar7 af skarp
hårdwals bottn som kan i  medellmattige8 åhr gifwa 89 sommar laß
I Domdals engen hafwer deße heman någre tegar i skifte
bland andre hemman i so<c>hnerne der omkring, hwilken lijka
ledes ähr sank och så med moßa öfwerwuxen att der
sällan bär gräs och swårt att berga kan berä<c>hnas i medell-
måttige åhr till 1410 sommar laß
Till denna by ähr hwarken skog eller muhlbete uthan en skarp
betes hage af föga werde

Vthjorden som Ekholmsundz hemmanet allena tillhörer och i Wängsta
ägor eller deß byskifte belägen är ähr af klapurblandat11 jord sid<->
ländig icke långt der från belägen och12 är af 2 tunland åhrligen och
i 3ie graden3 kan berä<c>hnas
Engen der till ligger i tegskipte med Wängsta och Brunsta
och belägen wed Jelsta wijken brede wed Jelsta eng och går
neder i siön ähr mehrendels celtejord13 det öfriga star14 h?...
till 3 sommar laß i medellmattiga8 åhr

Den uthjorden om 3 tunland som belägen ähr wed Jälsta gärde ähr uth<i>
byskiftet inrächnat som de der uthi efter öhretahlet15 äga

Denne by ligger aldeles öde och åkren i fast linda


1 Fel för tä-.
2 Se SAOB K 1097 KLAPPER-JORD.
3 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
4 Fel för nå-.
5-5 Troligen 'lätt jordmån' el. dyl.; jfr SAOB L 1765 LÄTT 3 b och L 1639 LÄNDE.
6 Fel för må-.
7 Fel för -står.
8 Fel för -mått-.
9 Ändrat från 6, eller möjligen tvärtom ifall en sexas övre högra del är blek utan radering.
10 Ändrat från 12.
11 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
12 o är ändrat från s (troligen början av som).
13 Betecknar troligen vattensjuk jord, och är samhörigt med SAOB S 16183 SÄLTA sbst.2.
14 Fel för står?
15 I hs -tåhl- eller -tähl-, men säkert av misstag.