A11:53


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

        Bellsunda består aff 4 hemman, hafwer vthsädhe det ena
A         åhret af leerjordh och steenöhr på somblige ställen
            beblandat till                                                                                                        30
B     Andra åhrs vthsäde af leerjordh och sandblandat stenklapper                                    32
C     Engh af hårdwall och dya till                                                                                                         48
        Till byn är ingen vthmarch, hwarcken till wedebrandh, gerdzle1
              eller muhlbeete tienligh, uthan en skarp beeteshaga,
              lijtet fijske i Bellsunda wijken.

                                Grannarna.
No 1   Tommas Simonßon cronhemman hafwer legat medh sin ränta
              under Arnö, men nu reducerat
              hafwer vthsäde dhet ena åhret 7 1/2 tunland det andra 8 tunland gör åhrligen      7 3/4           12
No 2   Mattz Simonßon dito som föregående                                                                      7 3/4           12
No 3   Per Mattßon dito sammaledes                                                                                 7 3/4           12
No 4   Erich Mattßon dito sammaledes                                                                               7 3/4           12
                                                                                                                                                                       
                                                                                                    Summa                        31                48

        2-Bellsunda består af 4 hemman alla lijka stora och kongzgarden Ekholmsund
        underlagde, hwilken by hafwer åhrligit uthsäde till 31 tunland der af
        18 tunland af god lerjord sand och 3-klapur blandat-3 af förste graden4
          6 tunland af grun och något stenig lerjord af andre graden4
          7 tunland af sidländ swartmylle eller röjord samt en dehl örjord
                wed backarne af fierde graden4

        Engiarne Mars engen af sank dywall och små star till 32 laß
        Siö engen dito star till 12 laß och hardwall5 till 12 laß
        Slottren af star höö till 16 laß

        Vthmarken här till är lijten och ringa af alz ingen skog uthan smått
        byske, hwarest och föga något muhlbete kan rächnas, som den
        så lijten ähr och deß uthan skarp och tor mark, hafwandes och den<ne>
        by haft wretar på uthmarken uptagna som nu liggia6
        öde och för fäfot, orsakade först af des swaga och oduglig<a>
        jordmon som sedan mangel af stengzel om kring dem, att
        deß häfdande icke löhnar mödan, fisket här till uthi
        Bällsunda wijken icke stor strand do<c>h ökes för det sama
        4 öre7 på tunlandet  Det fiske de kan hafwa eller den dehl de äg<a>
        i Tilbo Maren8 är af intet wärde som den siön ähr en gyttie
        siö, och allenast kan der fås ibland rudor, men annat slag
        ähr icke synnerliget af-2

9-72 laß der af
    12 laß gott
    60 laß af
          2 graden-9


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2-2 Resten av sidan är tillfogad av annan hand. Några radslut är svårlästa pga oförsiktig lagning.
3-3 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
4 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
5 Fel för hård-.
6 Överflödig kortstapel mellan g:na.
7 Inget förkortningstecken, men troligen så.
8 Nu också Malen. Numera sankmark och troligen delvis odlad mark.
9-9 Står i hs till vänster om stycket "Engiarne ... 16 laß". Av samma hand som nedre delen av sidan i övrigt.