A11:541


af ladugårdens Segersiös possessorer dem
frånhändt blefwet den tracht som sten
huset är bygdt på, samt Winbroengen
med en koohage som nu krögaren bru-
kar hwarest på samma mark äfwen och
3 stycken torp bygde ähre, som alt waret
byns förnembste ägor och uthryme
och såledz mäste hemanen blifwa wed
deß ägor de nembst byn haft när de
deße cederat som ganska ringa ähre
emot så många hemman och der af för görende
ränta, hörendes de ägorne nu för tijden
som de mist eller dem fråntagne blefwet
till Håbo härad och Grän so<c>hn som denne
by till 2-häradz skilnaden-2 säter


1 Fortsättning av texten på A11_137, som i sin tur fortsätter texten på nedre delen av A11_139.
2-2 Dvs. häradsgränsen.