A11:541


19 tunnor 24 cappar2 god lerjord af första graden3
  9 tunland af sidländ swartmylla och moblandat jord af 3ie graden3
12 <tunland> 24 cappar af röjord och4 lättlenna5 af fierde graden3
Engiarna  Dyan, af sanck dy och6 en dehl gungfly
mycket sanck och swår att berga består af moßhoo7
till 32 somerlaß, Norengen är stor och wijd
att öfwer fahra hwar af halfparten hård och tor
bottn som i torkåhr slår mycket felt och den
öfrige dehlen dybottn  kan berä<c>hnas i medel-
måttige åhr till 48 laß der af 24 laß hårdwals
höö det öfrige moße eller små starhö
Torp engarne hwilka legat en till hwart heman
af de 2nne som frelse waret består af små
star till 4 laß. blifwer såledz in alles 84 laß
der af 24 laß gott höö af 1e graden3 och 60 laß
starhoo7 af andre graden3
Vthmarken här till ähr wähl något wijd som sig
icke längre nu för tijden sträcker än ett stycke
söder om wäderqwarnen som hörer under Ek<->
holmsund, uppå hwilken icke är den ringeste
skog uthan slätta bergen så att muhlbetet
icke på den trachten något dugligt är, deß u-
than så besittes samma mark af 6 stycken torpare och 2
stycken backstufwor som alt sin nödtorft af det lißla8
bysket och muhlbetet mestedels nyttia.
Fiske ähr här till alt ifrån der Wättsta och Tijhl
i Hielsta wijken nederlöpa och efter stranden
till söder om wäderqwarnen så medelmåttigt
efter som fisken 9-sig icke i wijken så-9 om winter
och sommer städias10 kan som tillförne mädan diu-
pare watten war, der det nu icke öfwer 3 alnar diupt
mehrendels när torra sombrar är  wara skall
uthan allenast när fiskeleken är, kan någott
bättre wara, för hwilka lägenheter11 kan ökas
efter methoden 8 öre silfwermynt på tunlandet

Deß uthan så berättes att till denne by warett12 en
större uthmark och flere ägor i synnerhet uthi eng
skog och muhl bete, hwars ägor skolat sig stracht13
i sundet wed Ekholmsundz bron och till 14-rust kam-
maren-14 söder om stenhuset derest ännu ett
5 stena rör stå skall så wähl som flere som
15-in skräncht-15 deß mark, hwilket för lång tid sedan


1 Fortsättning av texten på nedre delen av A11_139. Ytterligare fortsättning på A11_136.
2 Därefter af struket.
3 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
4 Därefter ett upprepat och struket.
5 Troligen 'lätt jordmån' el. dyl.; jfr SAOB L 1765 LÄTT 3 b och L 1639 LÄNDE.
6 Något osäker läsning, men oc verkar vara ändrat från en.
7 Fel för -höö.
8 Dvs. lilla.
9-9 Med som det verkar (ganska) samtida siffor över orden som förefaller ange den annorlunda ordföljden "sig i wijken icke så".
10 Troligen 'uppehålla sig' el. dyl. Jfr SAOB S 13938 ff. STÄDJA, v. 1 b, 4.
11 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
12 Nedstapel på det första t:et, kanske en felskrivning påverkad av det i dessa texter ganska ofta förekommande ordet hwarest.
13 Kan vara fel för strächt, men jfr SAOB S 12958 STRÄCKA, v.
14-14 Se SAOB R 3132 RUSTKAMMARE.
15-15 Jfr SAOB I 809 INSKRÄNKA.