A11:54


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Tijhl uthi Hiellsta sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Wätsta egor mötha här
Eneby egor mötha
Gryta egor mötha

Hielsta wijken
Ekholmsunds egor mötha.
Tijhlbomaren.2
Fiskebrunna egor mötha
Dito.3
Belsunda4 mötha här

Erich Nihlz torp
Jöns Jöns torp
Bengt Pers torp.
Torpens åkergierde
Anders Ols torp.
Anders Adams torp.
Torp engen
lättlenna5
Torp
Mobland6
Sidländt
Sidländt
Tijhlsby
Rodmylla7
Norengen

Ekholmsunds wäderqwarn.
Vthmarken af berg och smatt8 granbyske9
Torp.
Torp.
Dyan eller 10-Jäß engen-10
Dyan

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 54.
2 Malen på topografiska kartan. Numera sankmark och troligen delvis odlad mark.
3 Säkert med syftning på Belsunda osv.; jfr följande not.
4 Därefter troligen egor el. dyl. bortglömt eller underförstått.
5 Troligen 'lätt jordmån' el. dyl.; jfr SAOB L 1765 LÄTT 3 b och L 1639 LÄNDE.
6 Kanske att uppfatta som "Mobland<at>", men jfr substantivet BLAND i SAOB B 3040.
7 Troligen fel för Röd-.
8 Fel för smått.
9 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.1.
10-10 Dvs. ängen med jäsjord? Jfr SAOB J 478.