A11:54


                                                      Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                                                                        Tunland       Vinter laß.

A     Tijhl består af 8 hemman, hwars vthsäde det ena åhret består af leerjord och en deel swartmylla till                               38
B     Det andra ahrs1 vthsädhe af leerjord till                                                                                                                         41
C     Engiarna  Norrengen af hårdwall och en deel dybotten till        36 laß2
                                                En engh af dya                               12 laß                                                                                                48

        Till denne by är wähl något widh vthmarch; men består allenast af höga bergh och ingen skogh
            uppå, hwarcken till gerdzle3 eller weedebrandh, intet muhlbete, inga beeteshagar, tambligh4
            godt fiske i Hieista5 wijken.

                                                Grannarna
No 1   Hindrich Mattßon cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 4 3/4 tunland det andra 5 1/8 tunland gör åhrligen       4 15/16          6 1/2
No 2   Erich Ohlßon cronhemman förbytt iftån Wijk till Ekholmsund, sår ena åhret i bygiärdet 4 3/4 tunland vthi
              en wreet 2 tunland gör uthi dett ena vthsädet 6 3/4 tunland. Det andra åhret i bygärdet 5 1/8 tunland uthi en wreet
              2 tunland gör tilhopa i det åhrs vthsädet 7 1/8 tunland  gör vthi åhrligit vthsäde                                                        6 15/16          7 1/2
No 3   Bengt Nillson cronhemman till Ekholmsundh sår ena åhret 4 3/4 tunland det andra 5 1/8 tunland gör åhrligen               4 15/16          6 1/2
No 4   Pär Börgeßon dito som föregående                                                                                                                              4 15/16          6 1/2
No 5   Johan Nihlßon dito cronhemman lika med öfwanstående                                                                                             4 15/16          6 1/2
No 6   Carl Franßon dito cronhemman äfwen lijka                                                                                                                 4 15/16          6 1/2
No 7   Mårten Erßon dito cronhemman lijka stort                                                                                                                  4 15/16          6 1/2
No 8   Matz Erßon cronhemman reducerat ifrån Friberg till Ekholmsundh hafwer lijka med föregående                                   4 15/16          6 1/2


                                    Effterfölliande torp hafwa åker uthi byns giärde som
                                            är taget af bönderne och giordt till torp.

    1  Börge Pärßonz sår åhrligen                                                                                                                                           2                  1
    2  Anders Adams torp sås åhrligen                                                                                                                                   2 1/4             1
    3  Anders Oloffßons torp sås åhrligen                                                                                                                               1                  1
    4  Bengt Pärßons torp sås åhrligen                                                                                                                                    2                  1
    5  Jöns Joenßons torp sås åhrligen                                                                                                                                    2                  1
    6  Erich Nihlßons torp sås åhrligen                                                                                                                                    2                  1
        7    8    2 stycken backstugur sår åhrligen                                                                                                                        1/4                 ingen engh

        6-Thijl består af 8 hemman och 4 öresland hwartera, der af waret 2nne frelsehemman det ena till för<->
        ne legat under Wijk och det andra under Ärnön hwilka, i synnerhet Wijkz
        hemmanet för än det till Cronone kom haft sine wretar behåldne nembligen7 2
        tunland hwartera åhret8 och 2 laß eng samt det som waret under Ärnön
        lijkaledes 2 laß eng behållen, men de öfriga hemanens wretar och
        engz täppor som på uthmarken belägne waret, ähre fördelte 8 stycken
        torpare emellan som ähre dagz werkz torpare under Ekholmsund
        så att de nu allenast behållet hafwa deß gerde och eng hwad der uthi
        beläget är, hwilka alle hemman eller hela byn ligger under Ekholmsundz
        kongzgård, hwilken i bygärden hafwer åhrligit uthsäde till 39 1/2 tunland och när
        der wretarne byn emellan delas som den ene bonden mehra haft o<c>h
        åstundar blifwa med de andre lijka blifwer åhrligit uthsäde till hela
        byn 41 1/2 tunland der af är-6


1 Fel för å-.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Fel för tä-.
5 Fel för Hielsta.
6-6 Resten av sidan är tillfogad av annan hand. Texten fortsätter på A11_137 (och vidare på A11_138).
7 Eller snarast att betrakta som särskrivet, "nem bligen".
8 Före å ett h som nog ska betraktas som struket.