A11:561


Homsta 6 hemman det ena skattehemman 7 öresland, det andra som frelse
under Hormsta 5 öresland, det 3e gref Gyllenstolpes frelsehemman 6 öresland
det fierde under Ekholmsund 6 öresland det 5te fru Brita Kruses
frelse 6 öresland det 6te under Hormsta 7 öresland som gör till hopa
37 öresland, deße hemman hafwa wähl åthskilliga wretar
hwar för sig do<c>h sombliga ingen, och såsom wed en lijk-
dehlning grannarna emellan torde des wretar i skifte
till dehlningz gå så wjda de innan gerdetz begrep
intagne ähre, så wähl som uthan sohlskifte efter behag
så mycket till hemmanen uptaget som de hint2 att bruka
och de blefwet uthan som intet den machten haft,
och nu såledz 3-iem got-3 i sine hagestellen4 icke hafwa, der-
före ähre alle deß wretar lijka med gierdet i en massa
som 5-an räcknadt-5 komandes såledz hela byn att hafwa
åhrligit uthsäde till 65 3/4 tunland der aff
40 tunland af god jord som lerjord och swartmylla klapurblan-
                dat6 som på sombliga stellen är något grun af förste graden7
12 tunland af något sidländt swartmylla af 3ie graden7
13 tunnor 24 cap<par> af moo och jäßjord8 af 4de graden7

Engiarna forst9 Litzleengen i medellmåttiga åhr kan be-
rä<c>hnas till 74 laß der af halfparten ähr hårdwall
det öfriga dy botten med små star
Mesterengen10 till 14 laß mycket skarp11 halfparten
hårdwall det öfriga små star
Walgan12 hwar uthi denne by med några tegar bland
Lång tora byn i skifte ligger, kan äfwen och blifwa
till 14 laß af halfparten hårdwall och det öfriga star

Vthmarken här till ähr icke synnerlig stor och skogen
der på mest uthhuggen att föga annat ywart13 ähr ähn
smat14 byske till knapt gerdzlefång15 med det som
hwar för sig uthi sine hagar fredat hafwer
Muhlbetet mycket tort och knapt som mycken<->
heten så af denne byß som 16-närg randtz ande-16 byars
boskap emot denne lilla mark föga förslå kan
Doch räcknas förr deßa lägenheter17 efter methoden
8 öre silfwer mynt på tunlandet

Till Ekholmsundz hemmanet ähr en engzteg belägen 18-nor från-18
byn 1 fierdingz wäg, uthi Hormsta eng, hwilken wed Hormsta
gärdet ähr bred och innan han kommer ??hn löper tillhopa
i en lång, denne19 teg består i medell måttige <åhr> af höö t<ill>20
8 laß der af gott höö 6 laß och starhoo21 2 laß

22-102 sommar laß
      der af
    51 laß af
         1 graden7
    51 laß af
         2 graden-22


1 Av samma hand som kompletteringarna på A11_144 enligt not 6.
2 Dvs. hunnit.
3-3 Dvs. lika bra, likvärdigt.
4 Dvs. (platser för) betesmarker; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
5-5 Dvs. uppskattat, värderat; se SAOB A 1671 ANRÄKNA.
6 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
7 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
8 Se  SAOB J 478 JÄS-JORD.
9 Troligen fel för först.
10 Möjligen det väl mer väntade Wester-, men i så fall med avvikande W.
11 Därefter haf struket.
12 Var en äng i Långtora socken.
13 Den nusvenska betydelsen torde vara 'över, kvar', men ordet bör vara samhörigt med ett genom metates förändrat yfrit, adverbiellt använd neutr. sing. av adj. yfrin i Söderwalls Ordbok över svenska medeltids-språket, bl.a. med betydelserna 'ymnigt, rikligt; mycket; tillräckligt'.
14 Troligen fel för småt, men jfr SAOB S 7673 SMÅ.
15 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
16-16 Dvs. närgränsande, men närmast så med särskrivningar i hs. Osäkert d i den andra teckenföljden, och i så fall med en stapel för lite i nd.
17 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
18-18 Dvs. norr om. Mycket otydligt o i nor.
19 En stapel för lite i nn.
20 Ska troligen suppleras så. Dolt genom oförsiktig lagning.
21 Fel för -höö.
22-22 Står i hs till vänster om stycket "Engiarne ... det öfriga star".