A11:56


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Vinter laß.

        Homsta består af 6 hemman Hafwer vthsäde det ena åhret af en deel
A         leerjordh sampt steenklappur1 till 60 tunland en wreet till No 4 om
            1 tunland till No 5 en om 1 tunland är till hoopa                                                      62
B     Det andra åhrs vthsäde af stenklapurjordh2 och en stoor del swartmylla
          till 58 tunland en wreet till No 3 om 3 tunland till No 4 en om 5 tunland till
          No 5 en om 3 1/2 tunland gör tillhopa                                                                        69 1/2
C     Litzleengen af en deel hårdwall doch mästedelen moßebotten3 full
          af tufwor till 37 winter laß.
C     Wallgan4 af moßebotten3, doch mäst medh tufwor och eenebuskar till 18 1/8
            laß, en engzteg i Hormsta.  Eng som No 4 tillkommer till 6 laß
            gör tillhopa                                                                                                                                  61 1/2
        Vthmarcken består af små tall och gran till knapt gerdzle5 och intet
          wedebrandh, magert muhlbeete, hwarsijna hagar på vthmarcken,
          hwar sin lijten humblegårdh.
                                Grannarna.
No 1   Anders Jönßon skatte hemman under Hormsta, sår ena åhret 11 13/37 tunland det
                andra 10 36/37 tunland gör åhrligen                                                                    11 6/37           10 1/2    6-7 öresland-6
No 2   Mattz Anderßon frelsehemman under Hormsta sår ena åhret 8 4/37 tunland
                    det andra 7 31/37 tunland gör åhrligen                                                              7 36/37            7 1/2    6-5 öresland-6
No 3   Oloff Pärßon herr Nils Gyllenstolpes frelsehemman sår ena åhret 9 27/37 tunland
                det andra i bygiärdet 9 15/37 tunland uthi en wreet 3 tunland gör tillhopa
                uthi det andra åhrs vthsäde 12 15/37 tunland sår åhrligen                                     11 5/74             9          66
No 4   Johan Erßon cronhemman förbytt ifrån frelse till Ekholmsundh sår ena
                åhret i bygärdet 9 27/37 tunland i en wreet 1 tunland det andra åhrs vthsäde
                i bygiärdet 9 15/37 tunland uthi en wreet 5 tunland gör alt tillhopa åhrligen          12 21/37          15          66
No 5   Enckian hustru Margeta Michelzdotter fru Britta Kruses frelsehemman
            sår ena åhret 9 27/37 tunland i en wreet 1 tunland det andra åhrs vthsäde i
            bygiärdet 9 15/37 tunland uthi en wreet 3 1/2 tunland gör alt tilhopa åhrligen            11 121/248        9          66
No 6   Daniel Anderßon frelse under Hormsta, sår ena åhret 11 13/37 tunland
            det andra vthsädhet i bygiärdet 10 36/37 tunland uthi en fiell 1 3/4 tunland
            giör alt tillhopa åhrligen                                                                                           12 11/148        10 1/2    6-7 öresland-6
                                                                                                                                                                         
                                                                                                            Summa

        6-Detta hemmanet numero 6 har ett aker7 stycke i gärdet, fallet kallat som intet i
        andre hemmanen inrä<c>hnadt ähr-6


1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Jfr SAOB S 11453 STEN-KLAPPER och K 1097 KLAPPER-JORD.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Var en äng i Långtora socken.
5 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
6-6, 6 Tillfogat av annan hand. Kompletteringen av Explicatio fortsätter på A11_142.
7 Fel för å-.