A11:57


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                                Tunland       Winter laß.

A     Skrick-Jädra består af 2ne hemman Hafwer vthsäde det ena åhret af moojordh
            och något lerjordh full medh steen och lönsteenar1 till                                                        14
B     Det andra åhrs vthsädhe af swartmylla leerblandat och moojordh till                                      12
C     Engh uthi Skarp engen af hårdwall till 3 laß  vthi Lort engen af hårdwall
                      till 12 laß gör tillhopa                                                                                                                 15

        Vthmarcken är af nödtorfftigt gerdzle2 och wedebrandh, sampt muhlbete
        doch hafwa de icke någon rågångh emillan Fijskebrunna och sigh, effter
        det hafwer warit torp på deß ägor och häfda altså skog medh dem.
        Emillan Skämma3 och Skrickjedra är eij heller någon wiß rå-
        gongh annat ähn häfden, på deß ägor är ett torp Bergtorpet
        kallat och är skattlagdt till Cronan. Sår åhrligen 1/2 tuna. Engh i
        wreeten. Beeteshagar äro till byn som liggia öde och Jedra
        skatthemman prätenderar der af rågångh in till hagestellen4
        der doch röret ligger in på deras skogh och gå lijkwähl der öfwer
        in till Skrickjädra. Något fijske i Belsunda5 wijken.

                                Grannarna.
No 1   Anders Joenßon cronhemman sår ena åhret 7 tunland det andra 6 tunland gör åhrligen      6 1/2            7 1/2
No 2   Johan Michelßon cronhemman lijka som föregående                                                            6 1/2            7 1/2
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                Summa                        13               15

        Är att märckia att grannarna hafwa wreetar hwar för sigh som är
            här medh inrächnat. No 1 äger wretn No 1, der emoot
            hafwer No 2 en wreet uthan för gärdet noterad medh 2 och en i
            Skarp engen noterad medh 2 och ära lijka stora emoot begge gårdarna.

        6-Skrijkjädra består af 2 hemman begge lijka stora underlagde Ekholmsun<dz>
        kongszgård hafwandes åhrligit uthsäde till 13 tunland der af
        4 1/2 tunland af lerjordh som berä<c>hnas i förste graden7
        8 1/2 tunland mehrendelß mojord och jäßjord8 samt grund och örjord
                    af fierde graden7
        Engiarna Skarp engen af hardwal9 till 6 laß Lort engen
        af halfparten hårdwall och det öfrige star till 16 laß
        Vthmarken här till är intet synnerlig stor emädan en twist
        ähr <emillan> denne by och Fiskebrunna som innom en rågång belägne
        ahre10, med Jädra by om rågången som berättas äfwen
        rätta skillnaden på deße byar gått hafwa och såledz
        in på byarne skogen förswara willia ehuruwähl
        rör skall finnas som uthwijsa war som rätta skilnaden
        ähr, och deß uthan den skogz mark som löper emot Skämma3 skog ifrå
        Smedz torpet neder i Belsunda wjken innehafwes och mest
        förswares af 3 stycken torpare som göra sina dagz werke till
        Arnön och här på ägorna ligga, wore saledz11 nödigt att denna<a>
        twistigheet lagligen blefwe afgiord, elliest är gott muhl-
        bete och lijtet fiske i Belsunda wjken för hwilket kan
        rächnas 12 öre12 på tunlandet-6


1 Se SAOB L 1859 LÖNN-STEN.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Senare förskönat till Katrinedal.
4 Dvs. (platser för) betesmarker; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
5 Snarlikt Wel-, i så fall i antecipering av namnets senare led, men ska troligen uppfattas som rätt skrivet.
6-6 Resten av sidan är tillfogad av annan hand.
7 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
8 Se  SAOB J 478 JÄS-JORD.
9 Fel för hård-.
10 Fel för ähre, är.
11 Fel för så-.
12 Inget förkortningstecken, men troligen så.