A11:58


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

A     Fiskebrunna består af 2ne hemman Hafwer vthsäde det ena
            åhret af spickeleera1 och swartmylla till 14 tunland, vthi
            en wreet der No 1 hafwer 1 1/2 tunland och No 2 1 tunland gör tillhopa
            det ena åhret                                                                                                        16 1/2
B     Det andra åhrs vthsädhe af moojordh och lönsteenar2, ett
            lijtet stycke leerblandat jordh till                                                                            15
C     Engh Maars engen af sanck dya och full skoghwäxt
            till 12 laß i Lundängen af godh hårdwall till 13 laß
            gör tillhopa                                                                                                                               25
        Vthmarcken är af nödtorfftigt muhlbete sampt knapt
        gerdzle3 och wedebrandh, effter det är ett stycke af skogen
        som skatte hemmanet Jedra hafwa tillagt sig och häfda
        det der doch rören vthwijsa annat.

                                Grannarna.
No 1   Erich Zefredßon cronhemman vnder Ekholmsundh, sår ena åhret
              7 tunland uthi wreeten 1 1/2 tunland är tillhopa et åhrs vthsädhe 8 1/2 tunland
              det andra åhrs vthsädhe 7 1/2 tunland gör åhrligen                                               8                12 1/2
No 2   Nihlz Anderßon och Erich Bertilßon, sår ena åhret 7 tunland uthi
              wreeten 1 gör tillhopa 8 tunland det andra åhret 7 1/2 tunland
              gör åhrligen                                                                                                         7                12 1/2
                                                                                                                                                                         
                                                                                                    Summa                        15 3/4           25

        4-Fiskebrunna består af 2nne hemman lijka stora hemman och begge under Ek-
        holmsund hafwer åhrligit uthsäde med wretarne till 15 3/4 tunland der <af>
        4 tunland af lerjordh nembst5 byn af förste graden6
        5 tunnor 28 cappar af sidländ jord och spijkelera1 af 3ie graden6
        5 tunnor 28 cap<par> af mojord och jaßjord7 af fierde graden6

        Engiarna Marß engen af dybottn full af buskar till
        20 laß, Lundengen af hårdwall till 20 laß.

        Vthmarken här till ahr8 icke synnerlig wjd och deß uthan
        hafwer denne by tilljka med Skrikjädra en twist om
        rågången sig och skattehemmanet Jädra emellan, hwilket bor-
        de lagligen afgiöras do<c>h består deß mark af nödtorftig
        gerdzlefång9 samt got muhlbete, fisket kan föga
        räcknas som de äga i 10-Tilbo Maren-10 efter det är en
        twebottnig gyttiesiö, kommer fördenskull11 för deße
        lägenheter12 på tunlandet att okes13 12 öre14 silfwer mynt-4


1 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
2 Se SAOB L 1859 LÖNN-STEN.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4-4 Resten av sidan är tillfogad av annan hand.
5 Dvs. närmast; se SAOB N 1104 NÄRMARE.
6 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
7 Fel för jäß-. Se  SAOB J 478 JÄS-JORD.
8 Fel för ähr.
9 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
10-10 Malen på topografiska kartan. Numera sankmark och troligen delvis odlad mark.
11 Egentligen for-; ö-diakriten av misstag över e i stället.
12 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
13 Fel för ö-.
14 Inget förkortningstecken, men troligen så.