A11:591


Säby består af 3 hemman der af 2nne under Ekholmsund om 6 öresland
hwartera och ett frelsehemman eller nu crone om 8 öresland till-
hopa 20 öresland hwar af twenne ähre öde och ett 2-på frjhet
uptaget-2  hafwa uthsäde åhrligen till 31 tunlande3 der af
8 tunland af sandblandat lerjord af förste graden4
7 1/2 tunland mest sandjord i tredie graden4
15 1/2 tunland af lättlenna5 eller landhafrejord6 af fierde graden4
Engen till denne by ähr en lijten belägen strax wed
gården af halfparten hårdwals bottn och den öfriga dehlen
star eller moßbottn7 till 18 sommar laß
I Bastengen hafwer denne by i skifte med Skämma8
och Eneby 1/3 dehl hwartera liggandes uth med Arnö sun-
det 1/2 fierdingz wäg från byn, bestående deße9 dehl
af hårdwall till 18 laß tillhopa 36 laß der af
9 laß af10 starhöö
27 laß dito hårdwall11
Vthmarken här till är lijten och ringa till föga något
gerdzlefång12 duglig13 uthan allenast smått byske, lijtet
muhlbete samt fiske i Mälaren.


1 Komplettering av annan hand till Explicatio på A11_150. Rubriken överst på faksimilbilden hör egentligen till A11_150 och återges där.
2-2 Jfr SAOB F 1526 FRIHET 10 b β.
3 Slut-e troligen av misstag, i antecipering av det föjande der.
4 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
5 Troligen 'lätt jordmån' el. dyl.; jfr SAOB L 1765 LÄTT 3 b och L 1639 LÄNDE.
6 Jfr SAOB L 173 LAND-HAVRE.
7 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
8 Senare förskönat till Katrinedal.
9 Troligen 'dess', och med slut-e av misstag.
10 Därefter hårdwall struket. Jfr nästa not.
11 h ändrat från st. Jfr föregående not.
12 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
13 du ändrat från uth.