A11:59


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Säby i Öfwer-Gran sochn och Håbo häradh.


(Karttext:)

Kumbla egor mötha
Nybelbacka egor mötha
Prästegårdz egor mötha.

Skämma2 egor gräntza emoot på denne sijdhan.
3-Swartbäck sundet-3

Muranbo
Säby.

alnar
Scala ulnarum.


                        Notarum Explicatio
                                                                                           Åker            Engh
                                                                                           Tunland       Winter laß.

        Säby består af 3 hemman, hafwer vthsädhe det ena
A       åhret af swart mylla och leerblandat sand-
          jordh till                                                                        30
B     Det andra åhrs vthsäde af samma jorde-
         mon som föregående till                                                 32
C     Engh af hårdwall och straxt widh gärdet
                    belägen till                9 laß4
        Vthi Bastengen der Skämma2 och Eneby äre                                       17
          lijka rådande medh Säby till 8 l gör
        2 stycken hagar som kommer No 1 och 2 till och
            kan bärgas till 2 laß Ödes hemmanetz haga och
            1 1/2 laß gör tillhopa                                                                          3 1/2
        Till gården är knapt gerdzle5 och wedebrand något
            muhlbete, sampt hagar till hwardera
            hemmanet, 2 stycken torp som hafwa små
            åkerwreetar upbrutet, lijtet fijske.

                        Grannarna.
No 1   Pär Ohlßon cronhemman hafwer vthsäde dett ena
              åhret 12 tunland det andra 12 4/5 gör åhrligen          12 2/5             6 4/5
No 2   Erich Matzson cronhemman sår ena åhret 9 tunland
              det andra 9 3/5 gör åhrligen                                        9 3/10            6 3/5

No 3   Öde brukas af förbemälte Erich Matzson och
              hafwer lijka medh honom i åker och engh, så när
              som i hagen 2 laß, gör tillhopa                                     9 3/10            7 1/10
                                                                                                                              
                                                 Summa                                  31                20 1/2

        Vppå deß egor och innom deß ragongh6
        ligger ett fierdeehlz hemman frelse under
D     Friberg och hafwer vthsäde det ena ahret7
          af swart mylla och sandjordh till8
E     Det andra af samma som föregående jord-
          mon sår9                        gör åhrligen8
F     Engh straxt wedh byn full af buskar till                                                    2 1/2


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 59. Kartan är utvikt på denna faksimilbild, och rubriken syns egentligen på A11_149.
2 Senare förskönat till Katrinedal. I denna egendom verkar senare Säby inkl. Muranbo ha kommit att ingå.
3-3 Heter idag Ryssviken.
4 Längre till höger klammer som för ihop denna rad med de två följande.
5 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
6 Troligen fel för rå-.
7 Fel för åh-.
8 Angivelse saknas i spalten för "Åker Tunland".
9 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av antalet sådda tunnland.