A11:60


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                                                                            Tunland       Laß.

A     Åby består af 3 hemman, hafwer vthsäde det ena åhret af en lijten deehl
            leerjordh, dhet öfriga moojordh och sanck swartmylla till                                                                              42
B     Det andra åhrs vthsädhe af halfparten leerjordh och andra deelen mojordh och
            sanck swartmylla till                                                                                                                                     48
C     Engen af största deelen starrbotten medh tufwor lijtet moßblandatt till
            45 laß. Twå stycken tegar och fyra spiäldh1 uthi Nibble engh af skarp
            hårdwall till 3 laß gör tillhopa                                                                                                                                           48
D     Ähr det största åhrs vthsäde till torpet Pinan af sanck och odugligh swart-
            mylla till                                                                             6 tunland2
E     Det andra åhrs vthsäde af samma slagz jordmon doch af någott moo-                                                                                   12 1/2
            jordh till                                                                             6 1/2 tunland
F     Engh der till af odugligh moßbotten3 full medh tufwor och buskar
            all öfwerwäxt och kan der på bärgas när torråhr aro4 till                                                                                                    3
        Till byn är tämmeligh wijdh vthmarch doch förswaras hon undher
            kongzgården Ekholmsundh, så hafwa dhe lijkwähl dher till nödh-
            torfftigt gerdzle5 och wedebrandh, godt muhlbeete, intet fiske
            fast de äga uthi Hummellwijken6 en deel, nedhan för sin skogh.
            Andra lagenheeter7 finnas intet.

                                Grannarna.
No 1   Lars Bengtßon cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 14 tunland det andra 16 tunland gör åhrligen    15               16
No 2   Hans Bertilßon dito cronhemman lijka medh öfwanståendhe                                                                          15               16
No 3   Anders Carlßon dito lijka medh öfwanståendhe                                                                                              15               16
          Torpet Pinan brukas af herr befallningzmannen Nihlz Carlßon för dagzwärcken
                till Ekholmsundh, sår ena åhret 6 tunland det andra 6 1/2 gör åhrligen                                                        6 1/4            3
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                    Summa                                51 1/4          51


1 Se SAOB S 9863 SPJÄLL, sbst.2 5.
2 Härifrån klammer som för ihop denna rad med de två följande.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Fel för äro.
5 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
6 Äldre namn på Ekolsundsviken.
7 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.