A11:61


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Nybbelbacka vthjorder uthi Gran sochn och Håbo
                                                    häradh

(Karttext:)

Kumbla egor mötha
Säby egor mötha
Nybbelbacka.
Aby2 engh möther
Åthskillige uthjordz engiar mötha
Prestegårds egor mötha och Grans bys egor på denne sijdhan
Grans kyrkia

alnar
Scala ulnarum.


(Notarum Explicatio:)

                            Notarum                                            Åker            Eng
                                                                                        tunland        Winter laß

        Nybbelbacka består aff ett fierdedels
        hemman och 4 stycken vthjordar, och hafwer
A     vthsäde det ene åhret af största delen
        lerjordh och en deel mojord till                                     16
B     Det andra åhrs vthsäde af hallfparten
        mojord och det öfrige leerjord till                                 12
C     Engen af skarp hårdwall medh ene-
        buskar och tufwor till                                                                       16
        Till deße vthjorder ähr ingen vthmark
        hwarken till gierdzle3 eller wedebrand,
        intet muhlbete och ing andra lä-
        genheeter4.
                    Grannarna.
No 1   Bengt Olßon cronohemman under mi-
          <li>tien, sår ena åhret 4 tunland det andra
          3 tunland gör åhrligen                                                 3 1/2             4


                            Explicatio.                                         Åker            Eng
                                                                                        tunland        Winter laß
                              Vthjorderna.
No 1   Herr häradz höfdingen Niclas Knutson
          Lindh skatte vthjord till Cronan brukas
          under Skämma5; sår det ena åhret 4 tunland
          det andra 3 tunland gör åhrligen                                  3 1/2             4
No 2   Ähr skatte vthiord kiöpt ifrån Jädra
          och kommer med räntan under
          Ekholmsundh  sår ena åhret 3 1/3 tunland
          det andra 2 1/2 tunland giör åhrligen                            2 11/12          3 1/2
No 3   Ähr skatte vthiord kiöpt ifrån Eneby och
          kommer med räntan till Cronan, sår ena
          åhret 2 tunland det andra 1 1/2 tunland giör åhrligen    1 3/4             2
No 4   Hafwer warit af begynnelsen wedh sielfwa
          Gräns byn, och så skatte till Cronan sår ena
          åhret 2 2/3 tunland det andra 2 tunland giör åhrligen    2 1/3             2 2/3
Deße ofwanstående tre vthiorder brukas
till Gräns byn af deß egare som dem kiöpt
hafwer herr Andreæ Campanij enkia hustru Mar-
geta Pärsdotter Hellsing och efter det är något långt aflägit
så ligger en stor del i linda som de intet hinna bruka


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 61. Längst ner på sidan har senare antecknats "2." jämte en förkortning om troligen två eller tre tecken, kanske "Riksdaler"?
2 Fel för Åby.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5 Senare förskönat till Katrinedal.