A11:62


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                                                                Tunland       Laß

        Kumbla består af 3 hemman Hafwer vthsäde det ena åhret af största deelen mojordh och en deel
A             swartmylla till                                                                                                                                               26
B     Det andra åhrs vthsädhe af största deelen steenklappurjordh1 och en del swartmylla medh sandh-
              i blandh till                                                                                                                                                     24
C     Engiarna äre fölliande, den engen wedh Åby, engh af skarp hårdwall full af tufwor till 5 laß
            Engen emillan begge gärden af små starr till 18 laß. Tre stycken tegar hwardera uthi Gränsengh
              af skarp hårdwall till 5 laß gör tillhopa                                                                                                                                28
        Till denne by är lijten vthmarck, till knapt gerdzle2 och föga någon wedebrandh, godt muhlbete,
              inga hagar och inga andra lägenheeter3

                                Grannarna

N
o 1   Föraren Bengt Pärßon Eneroth cronhemman undher militien sår ena åhret i Bygiardet4 10 2/5 tunland
                det andra åhret 9 3/5 tunland gör åhrligen                                                                                                    10               11
No 2   Lars Erßon 5-accademiæ hemman-5 sår ena åhret 7 4/5 tunland det andra 7 1/5 tunland gör åhrligen                     7 1/2            8 4/5
No 3   Mattz Pärßon cronhemman till Ekholmsundh sår ena åhret 5 1/5 tunland dhet andra 4 4/5 tunland gör åhrligen     5                 5 3/5

        Här i giärdet ligger en vthjordh till Jädra, tagen af Mattz Parßonz6 hemman som tillforende7
            hafwer legat i skiffte medh hemmanen men effter hon war så lijten är dhet giordt uthi
            några skifften; och kan der på sås det ena åhret 2 3/5 tunland dhet andra åhret 2 2/5 tunland gör åhrligen           2 1/2            2 4/5
        Dhet föregifwes at denne vthjordh skall warit gijfwen ifrån Mattz Pärßons
            hemman, när det war skatte, för ett baren som blef ihielrijfwit af ett
            swijn för Jädraborne, och derföre blef bortgifwit uthi böthe 2 1/2 öhresland
            jordh i öfwanbemälte hemman och det alt sedan hafdat8 tills en bonde som kom att boo
            i Kumbla näst för denne som nu är der, han brukade åther igen den
            samma vthjordh till hemmanet, sedhan blef det honom ifråntagit
            och till Jädra igen lagdt som det sedhan brukatt hafwer och ännu brukar
            och ligger9 mäst i linda effter de intet hinna bruka den samma
        Vthi denne by hafwa de intet wißa skifften uthan deehla effter det som
            här effter specificeras och står uthrächnatt nembligen No 1 hafwer 16 stenger10
            No 2 hafwer 12 stenger No 3 hafwer 8 stenger, men vthiordhen
            No11    1 hafwer 4 stenger som ödhe ligger.

12-NB. Numero 1 har een uthjordh i Grans13 Prästegårdh-12


1 Jfr SAOB S 11453 STEN-KLAPPER och K 1097 KLAPPER-JORD.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
4 Fel för -giär-.
5-5 Se SAOB A 828 AKADEMI-HEMMAN.
6 Fel för Pär-.
7 Se SAOB T 1248 TILLFÖRNE.
8 Fel för hä-.
9 Ändrat från liggia.
10 Se SAOB S 13879 f. STÅNG 4.
11 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av litteranummer.
12-12 Tillfogat av annan hand.
13 G ändrat från (början av) P.