A11:63


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Brunsta består af 6 hemman Hafwer vthsäde, det ena åhret af leerblandatt
A         swartmylla och1 sombligestädz swartmylla till                                                            72
B     Det andra åhrs vthsäde i Korn wreeten af leerjordh medh swartmylla
            beblandat sampt 2-börcke jordh-2 till 18 tunland i Stoora gerdet af sand-
            jordh och swartmylla till 70 tunland gör tillhopa dett åhrs vthsäde                             88
C     Engh i Stor engen af hårdwall till                                                    22 laß3
          I Röklon af hårdwall till                                                               14 laß
          I Porß engen af hårdwall                                                             4 1/2 laß
        Vthjordz engh som ligger i tege skiffte medh Präste gårdz engh                                                         72 1/2
        och är 6 tegar som No 1 2 5 och 6 hafwa deel vthi, hwarest
        14        och 2 hafwa tredie parten emoot de andre begge och
          är till 30 laß, i Laß engen der No 1 och 2 hafwa deel uthi till         1 1/2 laß
        Till byn är nödtorfftig gerdzle5 och wedebrandh till en tijdh effter skogen
            är lijten och snart vthhuggen, tämeligit muhlbeete, lijtet fiske,
          hagar till No 1 äro 2 stycken sampt sädeswreet om 1 tunland
          No 2 hafwer 3 hagar sampt sädeswreetar5    stycken till 2 tunland
           af sandjordh. No 3 ligger öde och en wreet om 3/4 tunland  No 4
            och så öde. No 5 hafwer en haga. No 6 hafwer 3 hagar
             sampt en sädeswreet i Last engen. No 2 hafwer en vthjordhz
              fiäll i Hallby7 giärdhe om 1 1/2 tunland och såås hwart annat åhr.

                                Grannarna.
No 1   Anders Johanßon cronhemman under Ekholmsundh, sår ena åhret 16 4/11 tunland
              dhet andra 20 tunland gör åhrligen                                                                       18 2/11
          Engh uthi bysens engh 9 7/22 laß. Vthjordz engh 5 laß, i Läst engen 3/4 gör tillhopa                          15 1/22
No 2   Erich Anderßon hafwer lijka medh föregående nembligen                                          18 2/11         15 1/22
No 3   Mattz Tomßon frelsehemman8
                  sår ena åhret 3 3/11 tunland det andra 4 tunland gör åhrligen                              3 7/11           1 15/22
No 4   Hindrich Hanßon frälsehemman8
                  sår ena åhret 5 5/11 tunland det andra 6 2/3 tunland gör åhrligen                         6 2/33           3 7/66
No 5   Johan Mattßon frelsehemman under8
              sår ena åhret 10 10/33 tunland det andra 13 1/3 tunland gör åhrligen                      12 4/33
            Engh i bysens engh 6 7/33 l i vthjordz engen 10 laß gör tillhopa                                                  16 7/33
No 6   Anders Erßon skattehemman under Siöö herregårdh, sår ena åhret
              19 7/11 tunland det andra 24 tunland gör åhrligen                                                21 9/11
            Engh i bysens engh 11 2/11 l i vthjordz engen 10 laß gör tillhopa                                                21 2/11

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                        Summa                       80                 72 2/11

            Deße effterfölliande hafwa wreetar uthi deras hagar som intet äro
            inrächnade i vthsäde No 1 hafwer enwreet om 1 tunland, som brukas till
            ett åhrs vthsäde. No 2 hafwer 2ne wreetar som brukas till ett åhrs vthsädhe
            och äro till 2 tunland, der emoot det andra åhret vthjordar i Hälby gärde
            1 1/2 tunland No 3 en wreet om 3/4 tunland till ena vthsädet.


1 Över raden.
2-2 Se  SAOB B 2953 BJÖRK-JORD.
3 Därefter klammer som för ihop denna och följande sex rader (t.o.m. 1 1/2 laß).
4 Därefter mellanrum, kanske för ifyllande av ännu ett litteranummer, och kanske tomt eftersom det inte behövdes.
5 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
6 Därefter har utrymme lämnats för ifyllande av antalet sädesvretar.
7 Troligen fel för Hällby.
8 Därefter utrymme för ifyllande av vilken egendom gården lydde under.