A11:641


Båhlsta som består af 4 hemman det ena hemmanet är skattehemman som
2-rustas före-2 hafwer i byskifte i Bolsta jorden föruthan Häl-
by jorden 18 öresland det andre Ekholmsundz hemmanet hafwer 5 1/2 öresland
det 3ie frelsehemmanet hafwer 7 1/2 öresland det 4de skattehemmanet som 2-rustas
för-2 hafwer 12 öresland som tillhopa är 43 öresland som alle
deße hemman i Bohlsta jorden hafwa, deß uthan så
hafwa de 3 störste hemmanen i Hälby jorden 16 öresland tilsama<n>s
som intet Ekholmsundz hemmanet kommer uthi, blifwer altså
åhrligit uthsä<de> till Båhlsta3 50 tunland hwilken jord
ähr mäst sandjord och hård lera som ähr ibland
nog sweksam4 och deß uthan en stor dehl sid ländt
så att deß godheet kan rächnas halvparten af
andre graden5 och den öfrige dehlen af 3ie graden5

Engiarna Litzleengen mehren dels småt starhöö do<c>h
något hård wals blandat kan berä<c>hnaß i medellmåt-
tige åhr till 20 laß  Storengen af starhöö till 40 laß

Här till ähr tämmelig stor uthmark till godt gerdzle6 och we-
debrand men ingen timberskog som han mestedels
ähr uthhuggen, godt muhlbete, för hwilka lägen<->
heter7 kan ökas 12 öre8 på tunlandet


1 Komplettering av annan hand till Explicatio på A11_161. Rubriken överst på faksimilbilden hör egentligen till A11_160 och återges där.
2-2 Se SAOB R 3115 RUSTA, v.1 4 b α.
3 Därefter "ahrligen" el. dyl. struket.
4 Se SAOB S 15122 SVIKSAM.
5 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
6 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
7 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
8 Inget förkortningstecken, men troligen så.