A11:64


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                                                                                Tunland       Winter laß.

        Båhlsta består af 4 hemman hafwer tillforende1 warit twänne byar och den andra
            kallat Hällby men är alt nu uthi en doch af olijka deelningh uthi bägge byarnas
            gärden, så at No 2 hafwer ingen deel uthi Hälby jorden uthan de andra 3
            hafwa den allena.
A     Bahlstas2 ena åhrs vthsäde af mäste parten sandjordh doch lijtet stucke af hård leerjordh
          är till                                                                                                                                                                                  48
B     Det andra åhrs vthsädhe af sandjordh och lijtet stycke hårdh lera till                                                                                       52
C     Hälby jordens ena åhrs vthsädhe af sandjordh till                                                                                                                   22
D     Det andra åhrs vthsädhe af samma slagz jordmon till                                                                                                              17
E     Engiarna till Båhlsta som är Litzleengen af skarp hårdwall till 10 laß, Stoorengen
            af starrbotten till 24 laß gör alt tillhopa                                                                                                                                                  34
        Hälby engh är af serdeles afgärdade hagar på wäster sijdan wedh landzwägen mäste-
                    parten starrbotten doch af ett lijtet stycke hårdwall till                                                                                                                   20
        Till Båhlsta by är stoor och widh vthmarck af tall och gran till gerdzle3 och wedebrand, godt
          muhlbete, ingen synnerligh timberskogh effter han är mest uthuggen.
          Till Hälby jorden är och tämmelig widh vthmarck af nödtorfftigt gerdzle3 och
            wedebrandh, magert muhlbeete, ingen timberskogh, lijtet fiske der till uthi
            4-Vll fierden-4, andra lägenheeter3 finnes intet.

                                            Grannarna

N
o 1   Staffan Hanßon skatthemman undher militien, sår ena åhret uthi båhlbyn 20 4/43 tunland, uthi Hälby
                jorden 5 1/2 tunland det andra åhret uthi båhlbyn 21 33/43 tunland uthi Hälby 4 1/4 tunland gör åhrligen                       25 5/8
            Engh dher till uthi bahlbynz6 engh 14 13/43 laß uthi Hälby engh 5 laß gör tillhopa                                                                                     19 13/43
No 2   Erich Johanßon cronhemman till Ekholmsundh, hafwer allenast uthi bohlbyn, det ena åhret 6 6/43 tunland
                dhet andra 6 28/43 tunland gör åhrligen                                                                                                                          6 3/8             4 15/43
No 3   Bengt Ohlßon frelsehemman under greff Anders Torstenßon hafwer uthi bohlbyn, det ena
                åhret 8 15/43 tunland uthi Hälby jordhen 11 tunland det andra åhret i bohlbyn 9 3/43 tunland uthi
                  Hälby 8 1/2 tunland gör åhrligit vthsäde på alt i hopa                                                                                                   18 3/4
                Engh uthi båhlbyns engh 5 40/43 laß uthi Hälby engh 10 laß gör tillhopa                                                                                              15 40/43
No 4   Mårten Erßon skatthemman undher militien, sår ena åhret uthi bohlbyn 13 17/43 tunland, uthi Hälby
                jordhen 5 1/2 tunland dhet andra vthsädet uthi bohlbyn 14 22/43 tunland uthi Hälby 4 1/4 tunland gör tilhopa åhrligen    18 3/4
                Engh i bohlbyns engh 9 21/43 laß i Hälby 5 laß gör tillhopa                                                                                                                 14 21/43
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                  Summa                       69 1/2          54


1 Se SAOB T 1248 TILLFÖRNE.
2 Fel för Båhl-.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4-4 Dvs. nutidens Lilla Ullfjärden.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6 Fel för båhl-.