A11:65


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

        Ericksundh, hafwer tillförende bestådt af 2 hemman nembligen Sundby och
          Bodarne och der till ähr taget något uthaff Killinge, Gränby och
          Barme egor till skogh och hagar, och giordt uthi ett, effter siellfwa
          gårdhen icke kundhe bestå af sina egna egor, dheß vth sädhe
A     Dhet ena åhret af största delen rödh och en deel leermylla och
            1-börcke jordh-1 till                                                                                               30
B     Dhet andra åhrs vthsäde af största delen leermylla och en deel 1-börcke jordh-1 till      20

C     Engiarna dher till, Siöengen af små starr och hårdwall till                          25 laß.2
          En engh norr om gården af små starr något tufwog till                            16 laß.                           45
          Bod engen af hårdwall till                                                                       4 laß.
        Vthmarcken är tagen af nästa byar som sagt är  ganska ringa in hägnadt
            till hagar af knapt gerdzle3 och wedebrandh magert muhlbeete, ähr
            och dher till något fiske, men kan intet fritt brukas för skutleden
            som det samma fiske förhindrar. Där till är fuller4 torp, som först
1. 2.     färie karlz torpet af 3/4 tunland åhrligit vthsäde, mölnare torpet af 1/2 tunland åhrligit
    3      Ett torp norr om gärdet af 1/2 tunland åhrligit  Och effter der är ingen wiß
              rågongh emillan omkringliggiande byar och denna ty för-
              swaras skogzparkarna der under sampt torpen der på liggia


1-1 Se  SAOB B 2953 BJÖRK-JORD.
2 Därefter klammer som för ihop denna och följande två rader.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Något osäker läsning. Delvis rättat från annan skrivning, ovisst vad. Troligen identiskt med SAOB F 1806 FULLER 2, 'förvisso' o. dyl.