A11:66


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

A     Killingeby beståår af 4 hemman Hafwer ena åhrs vthsädhe
            af steenblandat leerjordh                                                                                              40 1/2
          Där sammastädes liggia ödesåkrar af dito jordmon 5 3/4 tunland
B     Dhet andra åhrs vthsäde af leermylla medh steenklapper                                                    39 1/2
        Linda som hafwer legat somblige 10 somblige 20 åhr igen 4 tunland kan slåas1 2-2 laß-2
C     Stoor engen wijdh siön en deehl hårdwall till                                                      20 laß.
        Lill engen af mehrendehlz hårdwall till                                                                  3 laß.                        26
        Åhlmyre engen af måßbotten3 till                                                                         1 laß.
        Een holma uthi siön som brukas om sommaren till muhlbeete,
            lijten skogh till byn af små graan och biörk, lijtet fiske
                undher stoor engen.
                                Grannarna.
No 1   Cronhemman till Erichsundh är här till brukat af arendator Hafwer ena
              åhrs uthsädhe 10 1/8 tunland det andra åhret 9 7/8 tunland hwilket gör
                tillsammans i åhrligit                                                                                                10                 6 1/2
No 2   Dito är brukat af arendator sammaledes                                                                         10                 6 1/2
No 3   Erich Erichßon Dito sammaledes                                                                                    10                 6 1/2
No 4   Oloff Pärßon Dito sammaledes                                                                                      10                 6 1/2

        Wretahlßboo torparen Anders Jonßon4 hafwer åker
        halfparten af Killinge, halfparten af Granby ägor
        Ena åhrs vthsädhe 2 1/3 tunland      dhet andra 2 1/3 tunland, gör åhrligit vthsädhe            2 1/3
        Engh af moßbotten3 till                                                                                                                             3/4


1 Ej helt säker läsning.
2-2 Under raden med införingslinje. Härifrån klammer som för ihop denna rad med de tre följande. Klammern har förlängts från att först omfatta bara dessa följande tre rader.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Eller möjligen Jön-.