A11:67


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                Tunland       Winter laß.

A     Bermma består af 3 hemman, hafwer uthsädhe dhet ena åhret af
            leerblandat mylla medh 1-steen klappor-1                                                           30
B     Dhet andra åhrs vthsädhe leerblandat sandmylla medh
            steen klapper till                                                                                               27
C     Engh af dehlz hårdwall, dehlz starbotten                                                                                    60

                                Grannarna.
No 1   Erich Månßon frelse till Erichsundh, hafwer ena åhrs vthsädhe 10 tunland
                det andra 9 tunland gör åhrligen                                                                   9 1/2            20
No 2   Mattz Mårtenßon dito sammaledes                                                                      9 1/2            20
No 3   Pär Hanßon dito sammaledes                                                                              9 1/2            20
          Backe stufwa.
          Soldat stufwa.
          Skoughwachtaren i torpet Dummban Tynnes Danielßon hafwer
                    uthsädhe dhet ena åhret 3/4 tunland det andra 1/2 tunland gör åhrligen          5/8
          Engen Dumman håfwet2 tillhörigh af ringa fruchtbarheet
                till                                                                                                                                      5
          Skogen på södher sijdhan om denne ängh in till grafwen
                som består mehrendehles af medelmåttigh timber skogh
                är byyn Brämma ifråntagen och lydher undher hofwet2.
                Dhen öfrige skoghen af mehrendehlz gran, brukas ännu till
                byn är till bäste dehlen uthhuggen, doch tienligh till nödh<->
                torfftigt gärdzle3 och weedebrandh.


1-1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Dvs. 'herrgården' el. dyl., i detta fall med syftning på Eriksunds säteri. Jfr SAOB H 1269 HOV, sbst.3 3.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.